image Palvelumuotoilu – työkalu pk-yrityksen menestykseen image Mitkä ovat tärkeimmät muutos- ja kehityshaasteet – Ja miten OKR auttaa niiden ratkaisemisessa?

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Moderni muutosjohtaminen – 5 kriittistä onnistumistekijää

  Kun muutoksista on tullut uusi normaali, on aika päivittää myös ymmärrystämme siitä, miten onnistuneita muutoksia johdetaan organisaatioissa. Keskeinen havainto modernin muutoksen onnistumisessa on se, että kyseessä on kokonaisvaltainen ilmiö, jossa on vaikutettava useaan tekijään yhtä aikaa. Olemme keränneet dataa ja tietoa kymmenistä muutoksista ja seuraavassa osiossa on kiteytettynä tunnistamamme keskeiset opit ja parhaat käytännöt.

  Mitä parhaat tekevät – 5 onnistumistekijää datan pohjalta

  1. Selkeä suunta ja merkitys
  2. Henkilöstön ja kumppaneiden toimijuuden vahvistaminen
  3. Muutosta ja kehitystä ohjaavien rakenteiden uudistaminen
  4. Tiedon ja datan läpinäkyvyys
  5. Johtamiseen ja johtajuuteen panostaminen

  Onnistuneessa muutoksessa panostetaan kyvykkyyksiin ja osaamisiin, jotka ovat olennaisia niin nykyisessä muutoksessa kuin tulevaisuuden haasteissakin.

  1. Selkeä suunta ja merkitys

  Muutoksen taustalle on rakennettu innostava tulevaisuuden visio sekä selkeä strategia siihen pääsemiseksi. Toiminnan merkityksellisyys ja arvot ovat jatkuvasti mukana arjessa, mikä tukee henkilöstön sitoutumista strategiaan ja vahvistaa syvämotivaatiota. Elävä strategia syntyy osallistamalla ihmiset suunnitteluun ja eteen tulevien ongelmien ratkomiseen.

  2. Henkilöstön ja kumppaneiden toimijuuden vahvistaminen

  Avoimen vuorovaikutuskulttuurin luominen mahdollistaa tiedon vapaan liikkumisen ja osaamisen jakamisen organisaation eri tasojen välillä. Se myös edistää tehokasta viestintää, yhteistyötä ja innovaatiota. Tietoinen ihmisten johtajuuden ja ongelmanratkaisukyvyn vahvistaminen läpi organisaation lisää yksilöiden kykyä ottaa vastuuta, nähdä mahdollisuuksia ja johtaa toimintaa omalta osaltaan niin päivittäisissä tehtävissä kuin laajemmissa strategisissa kysymyksissä. Onnistuneessa muutoksessa panostetaan kyvykkyyksiin ja osaamisiin, jotka ovat olennaisia niin nykyisessä muutoksessa kuin tulevaisuuden haasteissakin.

  3. Muutosta ja kehitystä ohjaavien rakenteiden uudistaminen

  Konkretisoidaan ja pilkotaan strategia tavoitteiksi, avaintuloksiksi sekä toimenpiteiksi, esimerkiksi OKR-mallin avulla. Tuloksia arvioidaan ja niistä opitaan systemaattisesti, mikä mahdollistaa jatkuvan kehittymisen kulttuurin rakentamisen. Panostetaan ihmisten ja tiimien jatkuvaan oppimiseen luomalla oppimispolkuja sekä tarjoamalla mentorointia ja coachausta. Näin varmistetaan, että organisaation jäsenillä on tarvittavat tiedot ja taidot pysyäkseen ajan tasalla ja menestyäkseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

  4. Tiedon ja datan läpinäkyvyys

  Rakennetaan luottamuksen ja ymmärryksen kulttuuria, jossa tiedon jakaminen on avointa ja läpinäkyvää. Ymmärretään, että tulokset ja palaute ovat olennainen osa oppimista ja niitä analysoimalla voidaan parantaa omaa toimintaa. Organisaation kaikilla tasoilla ohjataan tietoon perustuvaa tilannekuvaa ja etenemisen suunnittelua. Päätökset ja toiminta perustuvat siis vankkaan ymmärrykseen organisaation tilanteesta. Jatkuvasti päivittyvä tilannekuva mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin ja etenemisen suunnittelun strategisten tavoitteiden suuntaan.

  5. Johtamiseen ja johtajuuteen panostaminen

  Jaetaan valtaa ja vastuuta läpi organisaation. Vahvistamalla päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä organisaation kaikilla tasoilla luodaan ympäristö, jossa jokainen työntekijä kokee olevansa osa ratkaisujen löytämistä ja päätöksentekoa. Tämä vahvistaa organisaation joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Rohkaistaan ajattelemaan, puhumaan ja toimimaan rohkeasti panostamalla psykologiseen turvallisuuteen. Ilmapiiri, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä, jakaa ajatuksiaan ja osallistua keskusteluihin pelkäämättä negatiivisia seurauksia kannustaa innovatiiviseen ajatteluun ja luo edellytykset uusille ideoille ja näkökulmille.

  Yhteenveto

  Kun muutoksista on tullut jatkuva ilmiö, tarvitaan organisaatioissa uudenlaisia kyvykkyyksiä onnistumisen varmistamiseksi. Moderni muutoksen johtajuus perustuu strategian konkretisointiin ja pilkkomiseen ”ihmisen ja tiimien kokoiseksi toiminnaksi”. Lisäksi toimintakulttuuria on systemaattisesti rakennettava tavoitteelliseksi, rohkeaksi ja inhimillisen turvalliseksi.

  Muutoksen systemaattinen johtaminen on vaativaa, mutta äärimmäisen tärkeää niin yksilöiden, organisaation kuin yhteiskunnan kannalta. Juuri siksi siihen kannattaa panostaa merkittävästi.

  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen@balentor.fi

  Opas

  Strategiatyön fasilitointi

  Millaisia tuloksia ja muutosta voidaan saavuttaa strategiatyön fasilitoinnilla? Mitä selkeämpi ja konkreettisempi organisaation strategia on, sitä paremmin se saadaan vietyä osaksi koko henkilöstön arjen tekemistä.

  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.

  Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen
  info@balentor.fi

  Avatar photo
  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan