Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Sote-toimialan kehitys

  Sote

  Kuinka ratkaista sote-toimialan organisaatioiden haasteet?

  Sote-ammattilainen keskittyy yksilön terveyden ja toimintakyvyn hoitamiseen, kun taas konsultti tukee organisaation kehittymistä. Me molemmat luomme muutosta – toinen asiakkaan terveyteen ja toinen organisaation kehittymiseen.

  Nykyisten sote-organisaatioiden haasteet ovat monitahoisia. Me selvitämme strategisten tutkimusten avulla ensin asioiden todelliset juurisyy-seuraus-suhteet, jonka jälkeen keskitymme ratkaisemaan ja vauhdittamaan vaikutukseltaan merkittävien asioiden kehittämistä haluttuun suuntaan.

  Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen

  Hyväkään strategia tai uudistettu organisaatio ei tuota haluttua tulosta ilman oikeita tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Tulokset syntyvät ihmisten motivaation sekä kyvykkyyksien kautta. Näin me autamme sote-organisaatioita kehittämään strategisia kyvykkyyksiä.

  1.Määritämme tulevaisuuden kyvykkyyskartan

  Kyvykkyyskartan avulla tunnistatte organisaatiotasolla tulevaisuudessa tarvittavat kyvykkyydet.

  2.Tunnistamme kyvykkyysanalyysin avulla nykyiset johtamiskyvykkyydet

  Nykyisten johtamiskyvykkyyksien tunnistaminen luo pohjan johtamisen strategiselle kehittämiselle

  3.Teemme kuiluanalyysin nykyisten ja tulevaisuuden kyvykkyyksien välille

  Kuiluanalyysin avulla tunnistetaan kuilu nykyisten, kehitettävien ja tarvittavien kyvykkyyksien välillä.

  4.Autamme teitä hyödyntämään tuloksia kehittämisen sekä johtamisen työkaluna

  Kyvykkyyskartan, -analyysin ja kuiluanalyysin pohjalta voit suunnitella strategisten ja johtamisen kyvykkyyksien kehittämisen toimenpiteitä ja hyödyntää tietoa kytkemällä sen tavoitejohtamiseen sekä kehityskeskusteluihin tiimi- ja yksilötasolla.

  Hyödynnämme kyvykkyyskartan ja strategisten johtamiskyvykkyyksien määrittelyssä alan johtavien kumppaneidemme menetelmiä.

  Mitä hyötyä strategisten kyvykkyksien kehittäminen tarjoaa?

  Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen muun muassa

  • parantaa palvelulaatua
  • parantaa asiakastyytyväisyyttä
  • selkeyttää palveluperiaatteita
  • parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta

  Tuottavuuden parantaminen

  Tuottavuus on puhtaasti seurausta arjen toimivuudesta organisaatiossa. Tasalaatuinen ja entistä parempi johtaminen vaatii selkeät johtamismallit ja arjen systematiikan. Me kehitämme tuottavuutta eri tavoin, kuten

  • Hyödyntämällä tuottavuuden vaikuttavuusanalyysia
  • Kuvaamalla ja kehittämällä prosesseja
  • Soveltamalla tiedolla johtamista osana tavoitteiden saavuttamista

  Tuottavuuden kehittämisellä voidaan saavuttaa tasalaatuinen systematiikka johtamisen eri tasoilla. Eri esihenkilötasoille voidaan luoda rooli- ja vastuunjaon pohjalta selkeä lista tärkeimmistä johdettavista asioista. Listan pohjalta taas luodaan yhtenevä palaverisystematiikka jokaiselle johtamistasolle. Palaverisystematiikalle rakennetaan sisään perusperiaatteet ja johtamisen käytänteet. Räätälöimme ratkaisumme aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja huomioimme kokonaisvaltaisesti, miten kulttuuri, ihmiset ja strategia vaikuttavat tuottavuuteen.

  Keskustellaanko tarkemmin strategiatyöstä tai tuottavuuden parantamisesta? Asiantuntijamme kertoo mielellään lisää.

  Harri Turunen
  Liikkeenjohdon konsultti,
  CMC
  Sote-erityisosaaminen: Johtaminen ja muutoshankkeet
  040 141 2342
  harri.turunen
  @balentor.fi

  BLOGI: Omistajastrategian unohdettu merkitys organisaatiolle – vinkit omistajastrategian laatimiseen

  Yksikään laivanvarustaja ei laskisi kapteenia ruoriin ilman merikarttaa, reittisuunnitelmaa ja lokikirjaa, johon tulevan matkan tärkemmät välietapit kirjataan. Sitä vastoin, hämmästyttävän montaa organisaatiota johdetaan ilman omistajien yhteisesti päättämiä tahtotilan linjauksia, omistajastrategiaa. Onko sinun organisaatiosi suunta selkeänä ja omistajat samalla reitillä?

  BLOGI: Ajankohtaiset oppimme hyvinvointialueille: Nämä 4 asiaa tulee huomioida strategian toimeenpanossa

  Hyvinvointialueiden strategian toimeenpano on siirtynyt ’mitä’-vaiheesta ’miten’-vaiheeseen keskittyen johtamisen, valmentavan otteen, tiimien ja yksilöiden sitoutumiseen sekä jatkuvaan kehittymiseen konkreettisten tulosten saavuttamiseksi.

  Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen

  Vahva, terve ja tehokas työyhteisö, jossa jokainen työntekijä voi saavuttaa täyden potentiaalinsa on erityisen tärkeä kulmakivi juuri sote-organisaatioille. Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen vie organisaation sairauskeskisyydestä terveyden johtamiseen. Millä tavoin me kehitämme johtamisella työhyvinvointia ja vähennämme henkilöstöä kuormittavia sairauspoissaoloja?

  Tiedolla johtaminen työhyvinvoinnin tukena

  Tietoa työhyvinvoinnista kannatta kerätä säännöllisesti. Saatuja analyysituloksia tulee sitten hyödyntää käytännön toimenpiteissä. Tämän jälkeen taas tulee seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia perustuen kerättyyn tietoon. Systemaattinen lähestymistapa auttaa kohdentamaan resursseja tehokkaasti ja parantamaan työntekijöiden hyvinvointia.

  Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen

  Onko henkilöstölläsi työkaluja oman työnsä organisointiin ja tehtävien priorisointiin? Onko heillä laadukasta tietoa omasta työhyvinvoinnista huolehtimiseen? Itsensä johtamisen taitoja voidaan kehittää tarjoamalla koulutusta henkilöstölle jaksamisesta ja työkaluista työkyvyn vahvistamiseen. On tärkeää antaa työntekijöille tarpeeksi päätäntävaltaa ja työkaluja oman työnsä suunnitteluun. Esihenkilö myös asettaa omalla toiminnallaan ilmapiirin, jossa työntekijät työskentelevät. Onko teillä jatkuvaan oppimiseen ja itsereflektointiin kannustava ilmapiiri?

  Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen

  • tuo hallinnan tunnetta omasta työstä
  • vähentää työkuormaa ja stressiä
  • lisää työntekijän hyvinvointia niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäimellä

  Strateginen terveyden johtaminen sairauskeskeisyyden sijaan

  Työkyvyn johtamista tulisi käsitellä strategisena tekijänä koko organisaation toiminnassa. Sen tulisi olla yksi tärkeimmistä prioriteeteistä koko organisaatiossa. Sen tulisi olla prioriteetti myös organisaation kumppaneille. Strateginen työkykyjohtaminen edellyttää myös ylimmältä johdolta sitoutumista työhyvinvoinnin edistämiseen. Tämä tarkoittaa niin tavoitteiden määrittämistä kuin myös resurssien allokoimista työhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitoon. Työkykyjohtaminen kannattaa ulottaa myös alemmille esihenkilötasoille. Tämä tarkoittaa joustavaa vuoropuhelua esihenkilön ja työntekijän välillä, jossa työkyvystä ja vaikeista asioista puhutaan avoimesti ajoissa. Organisaation kannattaa myös aidosti ottaa käyttöön korvaavan työn malli.

  Kehitetäänkö yhdessä teille sopivat ratkaisut työhyvinvoinnin johtamiseen ja vähennetään teidän henkilöstönne sairauspoissaoloja? Asiantuntijamme kertoo mielellään lisää.

  Johanna Huhta
  Yritysvalmentaja, TTM
  Sote-erityisosaaminen: terveystaloustieteellisen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
  050 582 5061
  johanna.huhta
  @balentor.fi

  Laatujohtaminen sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen

  Palvelun laadun seuranta ja kehittäminen on sote-organisaation toiminnassa erittäin tärkeä osa-alue. Sote-alan organisaatioiden tehtävä on auttaa asiakkaitaan voimaan paremmin, mutta miten se voidaan tehdä, jos palvelun laatu ja sen seuranta eivät ole kohdillaan?

  Laatujohtamisella voidaan parantaa palveluprosessien suorituskykyä asiakaslähtöisesti. Me autamme parantamaan tarpeisiinne perustuen asiakastyytyväisyyttä sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta kokonaisvaltaisesti.

  Mikä on haasteenne laadun johtamiseen ja prosessien kehittämiseen liittyen?


  Yhtenäisten standardien luominen

  Kehitämme yhdessä laatustandardit, jotka palvelevat henkilöstönne työntekoa sekä auttavat parantamaan ja ylläpitämään asiakasturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä. Noudatamme laatujohtamisen kehittämisessä ISO9001/2015 ja SHQS-laatustandardien asettamia rakenteita.

  Asiakasnäkökulman strateginen hyödyntäminen

  Autamme asiakasnäkökulman kirkastamisessa strategian tasolla sekä johtamisen ja strategian toimeenpanon tasolla. Tällöin asiakasnäkökulmasta tulee tärkeä strategian kulmakivi, joka auttaa lähestymään kaikkia organisaation prosesseja ja toimintatapoja asiakaslähtöisesti.

  Autamme teitä tunnistamaan turvallisuuden painopisteet ja keinot. Teemme myös riskianalyysin, jossa tunnistamme, arvioimme, analysoimme palveluntuotannon riskit sekä autamme ottamaan käyttöön turvallisuuden hallintakeinoja. Tällä tavalla turvallisuuskäytännöt tulevat näkyviksi ja keskeiset toiminnot varmistuvat ja yksinkertaistuvat.

  Oikeat mittarit mittarit tuottamaan laadukasta dataa ja parantamaan potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä

  Valitsemme juuri teille sopivan mittariston ja seurannan, jonka avulla hoidetaan laaduntarkkailua ja aktiivisesti parannetaan laaduntuottamisen solmukohtia.

  Miten me kehitämme laadun johtamista?

  • Hyödynnämme kaikessa kehittämisessä tiedolla johtamista; analysoimme lähtötilanteen, teemme riskianalyysin sekä rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa seurannan ja mittaroinnin laadun varmistamiseksi.
  • Huomioimme valmennuksessamme johtamisen ja esihenkilötyön näkökulman sekä roolituksen ja toimenpiteiden jalkautuksen esihenkilöiden ja tiimien välillä.
  • Noudatamme laatujohtamisen kehittämisessä ISO9001/2015 ja SHQS-laatustandardien asettamia rakenteita.
  • Räätälöimme ratkaisut aina organisaatiokohtaisesti tarpeiden mukaan.

  Asiantuntijamme kertoo mielellään tarkemmin laatujohtamisesta ja räätälöi juuri teille sopivan ratkaisun

  Aila Pärnänen
  Yritysvalmentaja, TTM, MBA
  Sote-erityisosaaminen: Laatujohtaminen ja auditioinnit
  045 606 9406
  aila.parnanen
  @balentor.fi

  Asiakastarinoitamme vuosien varrelta

  Olemme olleet jo yli 30 vuotta organisaatioiden muutoskumppaneina. Asiakkaidemme palaute yhteistyöstä puhuu puolestaan: tyytyväisyys tuloksiin on 4,9/5.

  Siun sote - Työntekijäymmärryksen syventäminen henkilöstön sitoutumisen vahvistamiseksi

  Olen hyödyntänyt tuloksia lähes päivittäin työssäni, niihin on palattu monessa yhteydessä ja ne ovat vaikuttaneet henkilöstösuunnitteluun sekä tiedolla johtamiseen eli niistä on saatu aitoa arvoa arkeen sekä kehityssuuntiin.”

  -Heli Aalto, kehitysjohtaja

  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Esihenkilötyöhön aitoa muutosta

  “Esihenkilönä ei tarvitse hallita kaikkea, vaan loistava työporukka tekee yhdessä. Myös arkisten keskustelujen rooli työsuorituksen johtamisessa ymmärretään entistä paremmin.”

  Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

  Muita asiakkaitamme sote-puolella vuosien varrelta

  Tutustu moniammatilliseen sote-tiimiimme

  Harri Turunen, CMC Liikkeenjohdon konsultti

  Sote-erityisosaaminen: Johtaminen ja muutoshankkeet

  040 141 2342

  harri.turunen@

  balentor.fi

  Johanna Huhta
  Yritysvalmentaja, TTM
  Sote-erityisosaaminen: terveystaloustieteellisen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
  050 582 5061
  johanna.huhta
  @balentor.fi

  Juhamatti Huusko
  Muutoskonsultti, KTM, YTT
  Sote-erityisosaaminen: Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä
  terveydenhuollon tutkimus
  050 370 525
  juhamatti.huusko
  @balentor.fi

  Aila Pärnänen
  Yritysvalmentaja, TTM, MBA
  Sote-erityisosaaminen: Laatujohtaminen ja auditioinnit
  045 606 9406
  aila.parnanen
  @balentor.fi

  Markku Aarnio
  Dosentti, erikoislääkäri
  Lääketieteellinen neuvonantaja
  markku.aarnio
  @mediverstas.fi