Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Mentoring Blog

Valmentajan kynästä

Missä mennään henkilöstön, asiakkuuksien ja myynnin kehittämisessä juuri nyt?
Tutustu valmentajiemme ajankohtaisiin näkemyksiin ja toimialan tuoreimpiin trendeihin blogissamme.

Meissä kaikissa asuu loistava lihakauppias

Myyjien muuttunut rooli ja markkinoinnin uusi ajattelu ovat muuttaneet kaupallisen toiminnan perinteisiä toimintamalleja. Erityisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä vanhat roolit joutuvat uudelleen tarkasteluun kilpailuedun kiihkeässä etsinnässä. Menin jokin aika sitten tapaamaan vanhaa työkaveriani erään suuren monikansallisen yhtiön pääkonttoriin. Jouduin odottelemaan häntä jonkin aikaa ja odotellessani kiinnitin huomiota pöydän kulmalla olleeseen pikkuleipärasiaan jonka viereen oli laitettu lappunen…

lue lisää
Kehitysprojektit – Kokonaishallinta hukassa

Organisaatiossa käynnistetään miltei päivittäin uusia kehitysprojekteja, joiden perimmäisenä tarkoituksena on lisätä kilpailukykyä joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Ympäristön muutoksista johtuen joudutaan jatkuvasti reagoimaan mm. asiakkaiden vaatimuksiin, kilpailijoiden kehitykseen tai lainsäädännön muutoksiin. Jatkuvasta reagoinnista johtuen kehitystoiminta tuntuu kiireelliseltä ja sekavalta. Usein organisaation eri osat reagoivat itsenäisesti muutoksiin miettimättä miten kehitystoimet mahdollisesti vaikuttavat muuhun organisaatioon ja sen…

lue lisää
Laatu organisaation liiketoiminnan tuloksellisuuden kasvattajana

Laatua ja sen kehittämistä pidetään usein erillisinä toimintoina varsinaisesta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Sana laatu tuo usein mieleen virhekeskeisyyden ja syyllisten löytämisen näkökulman. Myös sanat laatustandardi ja sen vaatimukset saattavat osaltaan luoda kielteistä mielikuvaa laadun kehittämisestä. Laadun kehittäminen ei kuitenkaan ole organisaation liiketoiminnasta irrallinen asia vaan sen tulee kytkeytyä varsinaisen liiketoiminnan ja sen tuloksellisuuden parantamiseen.…

lue lisää
Laatujärjestelmän rakentaminen – Onnistumisen edellytykset

Nykypäivänä laadusta on tullut yrityksille tärkeä kilpailutekijä jatkuvasti kiristyvillä markkinoilla. Yhä useammat perustavat laatuprojekteja, joiden tarkoituksena on laatujärjestelmän luominen. Kilpailu- ja asiakasvaatimuksesta johtuen yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota toiminnassaan laadun saavuttamisen järjestelmällisyyteen ja korkean laatutason ylläpitämiseen. Ollaan ymmärretty, ettei laatu ole itseisarvo, vaan systemaattinen toimintatapa, jonka pyrkimyksenä on jatkuva kehittäminen ja asiakkaiden odotuksien, vaatimusten ja…

lue lisää
Tuloksellisen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Miksi kehittää johtoryhmätyöskentelyä? Johtoryhmä vastaa yrityksen tai organisaation tavoiteltujen tulosten saavuttamisesta. Koska johtaminen on pohjimmiltaan ihmisten välistä kulttuuria tulee tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava kehitystyö aloittaa ytimestä. Kokemus on osoittanut, että onnistuneet muutokset etenevät sisältä ulospäin. Ihmiset lähtevät mukaan kehittämiseen, kun johtoryhmä haastaa heidät siihen omalla esimerkillään ja toiminnallaan. Mitä johtoryhmätyöskentely on? Johtoryhmätyöskentely on ennen kaikkea kokonaisuuden…

lue lisää
Miten rakennetaan yrityksen brandia?

Menestyviä liiketoimintastrategioita yhdistää yksi tekijä: ne ovat asiakaslähtöisiä! Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että yrityksen tuotteet ja toimintamalli vetoavat tiettyyn asiakasryhmään. Kilpailun kiristyessä korostuvat yrityksen kyky erilaistaa toimintakonseptinsa sekä kyky viestiä siitä markkinoille. Onnistunut brandinrakennus pohjautuu yritysfilosofian ja sielun löytämiseen. Hyvä brandi vetoaa asiakkaiden ohella henkilöstöön ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin Systemaattisessa ja strategisessa brandin rakentamisessa voidaan tunnistaa selkeä…

lue lisää
Tiimityön tavoitteellisuus

Vaikka tiimitoiminnan kehittäminen erilaisiin organisaatioihin on hankala prosessi, vaikuttaa kehityssuunta väistämättömältä. Organisaatiot madaltuvat ja entistä useammin asiakaslähtöiset toimintaprosessit ovat kehitystyön lähtökohtana. Tiimityön ongelmista on esiintynyt viime aikoina kirjoituksia talouslehdistössä. Kehitystä lähempää seuranneet tietävät, että ongelmia on aina ollut. Lohduttavaa on myös tieto, että yleensä niihin on löytynyt ratkaisut. Erityisen ongelmalliselta tiimiprosesseissa on tuntunut yhteishengen ja…

lue lisää
Tiimivalmennuksen perusteet

Organisaatioiden kehittämisessä on tiimityöskentely osoittautunut useiden eri tutkimuksien mukaan tehokkaimmaksi välineeksi. Mutta kuinka tiimiorganisaatio rakennetaan ja henkilöstö valmennetaan työskentelemään siinä? Tiimivalmennus on organisaatioihin suunnattu kehittämismuoto, jolla pyritään parantamaan yksilöiden ja ryhmien suorituskykyä sekä organisaation itseohjautuvuutta. Tiimivalmennus voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka seuraavat toisiaan: 1. Analysointivaihe 2. Suunnitteluvaihe 3. Toteutusvaihe 4. Arviointivaihe Analyysivaiheessa pyritään eri…

lue lisää
Myynnin johtaminen – onnistuneella kokonaisuuden hallinnalla tuloksiin

Yrityksen tuloksekkaan myynnin saavuttamiseksi on tärkeää oppia ymmärtämään myynnin johtamisen kokonaisuus sekä sen sisältämien tehtävien ja työkalujen oikea kohdentaminen ja käyttö. Myynnin johtamisen tulisi tukea koko organisaation johtamisjärjestelmän toteuttamista ja kehittämistä sekä luoda pohjaa onnistuneelle myyntitapahtumalle. Myynnin johtamisen olennainen osa on markkinoiden analysointi. Jatkuvasti muuttuvat markkinat ja toimintatilanteet tuovat omat haasteensa myynnin kehittämiselle ja suunnittelulle.…

lue lisää
Asiakaslähtöinen toimintastrategia

Markkinoilla toimivat yritykset joutuvat etsimään jatkuvasti kilpailuetua, joka saa asiakkaat valitsemaan heidän tuotteensa ja ratkaisunsa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Miten yritys voi luoda liiketoimintamallin, joka vakuuttaa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tekemään ostopäätöksen? Strategiasta puhutaan paljon, mutta harva on pysähtynyt todella pohtimaan, mitä se merkitsee käytännön toiminnassa. Kuitenkin hyvän strategian tärkeimmät ominaisuudet ovat sen toteuttamiskelpoisuus ja toimivuus.…

lue lisää
Palaverikäytäntöjen ryhdistämisellä ja palaverisääntöjen luomisella tehokkuutta johtamisjärjestelmään

Tehottomat ja epäselvät palaverikäytännöt ovat useiden organisaatioiden ongelma. Organisaatiossa pidettäviin palavereihin ei valmistauduta kunnolla, keskustelu harhautuu aiheesta tai osallistujat eivät ole selvillä palaverin tarkoituksista ja tavoitteista. Ajan kuluessa kustakin palaverista saattaa organisaatiossa muodostua tilaisuus, jossa käsitellään vain kulloinkin ajankohtaisia asioita. Tämä aiheuttaa helposti operatiivisen ja strategisen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin keskustelun sekoittumisen. Toimiva ratkaisu…

lue lisää
Tiimityön ongelmat

1990-luku on ollut tiimien kulta-aikaa. Vanhoillisimmatkin organisaatiot ovat muuttamassa hierarkkista ja usein autoritääristä rakennettaan tiimioppien mukaisesti. Mutta miten tiimiorganisaatio rakennetaan? Mitä se vaatii jäseniltään? Miten tiimejä johdetaan? Pikku hiljaa tulee myös esille yhteistoiminnan ongelmia, joille tiimit eivät suinkaan ole immuuneja? Tavoitteiden epäselvyys tai kyvyttömyys ratkoa ongelmia heikentävät kaikkien ihmisten ja organisaatioiden toimintaa. Tiimiorganisaatioiden kehittäminen onkin…

lue lisää
Mitä on johtaminen tulevaisuudessa?

Toimintaympäristön ja teknologian nopea muutos asettaa organisaatioiden johtamisen uusien haasteiden eteen. Mitkä ovat ne ominaisuudet, joilla tulevaisuudessa johdetaan menestyksellisiä yrityksiä ja organisaatioita? Kilpailun kiristyminen ja kansainvälistyminen eivät ole enää kliseitä. Jokainen voi ympärilleen katsomalla vahvistaa sen olevan totista totta. Haastavampi kysymys onkin pohtia: mitä se merkitsee itseni ja organisaationi kannalta? Muutosvauhdin kiihtyessä muuttuvat myös pelisäännöt.…

lue lisää