Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Valmentava johtaminen

  Johtaminen ja esihenkilötyö

  Valmentava johtaminen

  Valmentavan johtamisen ytimenä on yksilöiden laadukas ja moderni uudistuminen ja kehittyminen. Esihenkilön roolina ei ole vain johtaa asioita ja ihmisiä, vaan rohkaista ottamaan vastuuta, tukea ratkaisuiden löytämisessä ja tarjota erilaisia näkökulmia. Valmentava johtaminen perustuu suuresti johtajan kykyyn ja haluun ymmärtää sekä hyödyntää työyhteisössä olevaa potentiaalia ja erilaisuutta.

  Käytännössä valmentava johtaminen näkyy jatkuvana ja systemaattisena läsnäolona ihmisten arjessa. Tavoitteiden asettamisen rinnalla oleellista on kyetä kuvailemaan yksilön toimintaan kohdistuvat odotukset innostavasti, yksilöllisesti ja ymmärrettävästi. Tällöin tavoite on saada yksilö oivaltamaan oman toimintansa vaikutukset suhteessa kokonaisuuteen. Päämääränä on luoda omistautumista ja tahtoa kohdata nämä odotukset tuloksellisesti.


  Valmentava johtaminen 2.0 opas

  Valmentava johtaminen 2.0 on Balentorin kehittämä viitekehys, joka takaa muutosprosessin onnistuneen läpiviennin.

  Miksi valmentava johtaminen oli 2000 luvun väärin ymmärretyin johtamisen trendi? Mitkä ovat valmentavan johtajuuden yleisimmät kompastuskivet? Millaisia tekijöitä olemme tunnistaneet onnistuneessa valmentavassa johtajuudessa? Näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä maksuttomassa oppaassa.


  Valmentava johtaminen sopii kaikille toimialoille

  Erityisesti asiantuntija-aloilla valmentava johtaminen on tehokas johtamisen muoto. Harvassa työyhteisössä esihenkilö on paras asiantuntija, eikä esihenkilön asema ole enää aikoihin voinut perustua pelkkään auktoriteettiin. Tällöin on luonnollista, että päätöksenteko, vastuu ja asioiden johtaminen jakaantuvat laajemmin eri organisaatiotasoille.

  Useissa moderneissa organisaatioissa myös esihenkilöasemasta on luovuttu. Näin esimerkiksi projektipäälliköt ovat saaneet vahvemman kehittämisvastuun. Myös näissä tapauksissa valmentava johtajuus on todettu hyödylliseksi.

  Valmentava johtaminen parantaa organisaation mahdollisuuksia menestyä

  Muutoksen vauhdin nopeutuessa organisaatioiden tulee pystyä uudistumaan ja reagoimaan muutoksiin ripeästi. Valmentavassa johtamisessa vapautuu energiaa tämän uudistumiskyvyn kasvattamiseen. Yksilöiden ottaessa vastuuta toiminnastaan, saadaan aikaan innovaatioita, nähdään sujuvuuden pullonkaulat ja kehitetään toimintaa laaja-alaisemmin. Samalla yksilöiden sisäisen motivaation uusi ohjautuminen lisää sitoutumista ja tuottavuutta.

  Valmentavalla johtamisella ihmiset saadaan tuottamaan oivalluksia ja toimimaan strategisesti oma-aloitteisemmin. Kun annetaan päätösvaltaa etenkin siinä, miten työtä tehdään – ja hyväksytään se, että hyviin suorituksiin voidaan päätyä monella tapaa – sekä samanaikaisesti ohjataan toimintaa strategian mukaiseen suuntaan, alkavat ihmiset nähdä ongelmien sijaan mahdollisia ratkaisuja.

  Esihenkilölle valmentava johtaminen on oleellinen väline asioiden johtamisen sijaan keskittyä ihmisiin. Esihenkilön ajan suuntautuessa muuhunkin kuin ongelmanratkaisuun, on helpompi keskittyä tulevaisuuteen. Kyky valmentavaan johtamiseen on eduksi myös muutosjohtamista vaativissa tilanteissa: kun ihmisten ymmärrys päätöksenteosta ja sen merkityksestä omalle toiminnalleen kasvaa, on muutoksen läpivienti helpompaa.

  Valmentava esihenkilötyö osaksi yrityksen arkea

  Valmentava johtaminen tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää koko henkilöstön potentiaalia uudella tavalla. Tarjoamme konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla valmentava johtaminen saadaan osaksi yrityksen johtamiskulttuuria.

  Meidän tapamme toimia on auttaa esihenkilöitä saavuttamaan valmentavan johtamisen hyödyt käytännössä ja tarvittaessa tekemään muutos omassa johtamistavassaan. Kehitystyön tukena voidaan hyödyntää esimerkiksi SHL johtamisarviointia, jolloin voimme rakentaa yksilölliset kehityspolut esihenkilön vahvuuksiin ja kehityskohteisiin perustuen. Me varmistamme, että valmentava johtaminen on osa organisaation päivittäistä toimintaa, sillä se on ennen kaikkea tapa suhtautua muihin työyhteisön jäseniin.

  Kuljemme kanssanne mielellämme tien valmentavan johtamisen saloihin.

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi

  Johtamisen ja esihenkilötyön referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.