Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Valmentava johtaminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Valmentava johtaminen

Johtaminen ja esimiestyö

Valmentava johtaminen

Valmentavan johtamisen keskiössä on ihmisten kehittäminen, kasvattaminen ja potentiaalin saavuttaminen. Tällöin esimiehen roolina ei ole vain johtaa asioita ja ihmisiä, vaan rohkaista työntekijöitä ottamaan vastuuta, tukea ratkaisujen löytämisessä ja tarjota erilaisia näkökulmia työntekijän hyödynnettäväksi. Valmentava johtaminen perustuu johtajan kyvylle ymmärtää ja hyödyntää työyhteisön erilaisuutta, minkä avulla työyhteisöstä saadaan paras esiin.

Käytännössä valmentava johtaminen näkyy jatkuvana ja systemaattisena läsnäolona ihmisten arjessa. Lähtötilanteessa esimiehen tulee tunnistaa suunta ja ne asiat, missä haluaa ihmisten kasvavan. Innostavien, yksilöllisten ja ymmärrettävien tavoitteiden asettamisen jälkeen yksilön toimintaa voidaan ohjata muun muassa esittämällä yksilön kehittämisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikeita kysymyksiä sekä säännöllisten palaute- ja ohjauskeskustelujen kautta. Tällöin tavoite on saada yksilö oivaltamaan oman toimintansa vaikutukset suhteessa tavoitteisiin. Päämääränä on kasvattaa, luoda omistautumista ja saavuttaa halutut tavoitteet.

Valmentava johtaminen sopii kaikille toimialoille

Erityisesti asiantuntija-aloilla valmentava johtaminen on tehokas johtamisen muoto – vain harvassa organisaatiossa esimies on enää kaikkien alojen asiantuntija, eikä esimiehen asema ole enää aikoihin voinut perustua pelkkään auktoriteetiin. Tällöin on luonnollista, että asiantuntijaorganisaatiossa päätöksenteko, vastuu ja asioiden johtaminen siirtyvät alemmas organisaatiotasolla.

Useissa moderneissa organisaatioissa myös esimiesasemasta on luovuttu. Näin esimerkiksi projektipäälliköt ovat saaneet vahvemman kehittämisvastuun. Myös näissä tapauksissa valmentava johtajuus on todettu hyödylliseksi. Valmentavan johtamistavan vahvistamista olemme viime vuosina auttaneet kuitenkin myös muun muassa perinteisessä konepajateollisuudessa.

Valmentava johtaminen parantaa organisaation mahdollisuuksia menestyä

Nykymaailmassa muutos on nopeaa ja yrityksien tulee pystyä uudistumaan ja reagoimaan ympäristön muutoksiin ripeästi. Valmentavan johtamisen ydin on vapauttaa energiaa yrityksen uudistumiskyvyn kasvattamiseen: kun ihmisille annetaan tilaa kehittyä ja ottaa vastuuta toiminnastaan, saadaan aikaan innovaatioita, nähdään paremmin toiminnan pullonkaulat ja kehitetään liiketoimintaa laaja-alaisesti, mikä parantaa organisaation mahdollisuuksia menestyä. Samalla ihmisten sisäisen motivaation tunnistaminen lisää henkilöstön sitoutumista ja tuottavuutta.

Valmentavalla johtamisella ihmiset saadaan tuottamaan oivalluksia ja toimimaan strategisesti oma-aloitteisemmin. Kun annetaan päätösvaltaa etenkin siinä, miten työtä tehdään – ja hyväksytään se, että hyviin suorituksiin voidaan päätyä monella tapaa – sekä samanaikaisesti ohjataan toimintaa strategian mukaiseen suuntaan, alkavat ihmiset nähdä ongelmien sijaan mahdollisia ratkaisuja.

Esimiehelle valmentava johtaminen on oleellinen väline asioiden johtamisen sijaan keskittyä ihmisiin. Luottamus sekä selkeät, ymmärrettävät ja yksilölliset tavoitteet mahdollistavat tehtävien delegoinnin, ja kun esimiehen aika ei mene vain ongelmanratkaisuun, on helpompi keskittyä tulevaisuuteen. Kyky valmentavaan johtamiseen on eduksi myös muutosjohtamista vaativissa tilanteissa: kun ihmisten ymmärrys päätöksenteosta ja sen merkityksestä omalle toiminnalleen kasvaa, on muutoksen läpivienti helpompaa.

Valmentava esimiestyö osaksi yrityksen arkea

Yrityksen johtamistapa ja -kulttuuri ovat tärkeässä roolissa kaikessa liiketoiminnan kehittämisessä. Valmentava johtaminen tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää koko henkilöstön potentiaalia liiketoiminnan hyötyjen saavuttamiseen. Me tarjoamme konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla valmentava johtaminen saadaan osaksi yrityksen johtamiskulttuuria.

Meidän tapamme toimia on auttaa esimiehiä saavuttamaan valmentavan johtamisen hyödyt käytännössä ja tarvittaessa tekemään muutos omassa johtamistavassaan. Kehitystyön tukena voidaan hyödyntää esimerkiksi IBM Smarter Workforce johtamisarviointia, jolloin voimme rakentaa yksilölliset kehityspolut esimiehen vahvuuksiin ja kehityskohteisiin perustuen. Me varmistamme, että valmentava johtaminen on osa organisaation päivittäistä toimintaa, sillä se on ennen kaikkea tapa suhtautua muihin työyhteisön jäseniin.

Ota yhteyttä

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi
@balentor.fi

Tiina Luoto-Mäenpää
Yritysvalmentaja
050 546 7575
tiina.luoto-maenpaa
@balentor.fi

Harri Tammiruusu
Valmennuskonsultti
0500 558 888
harri.tammiruusu
@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.