Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Valmentava johtaminen

  Johtaminen ja esimiestyö

  Valmentava johtaminen

  Valmentavan johtamisen ytimenä on yksilöiden laadukas ja moderni uudistuminen ja kehittyminen. Esimiehen roolina ei ole vain johtaa asioita ja ihmisiä, vaan rohkaista ottamaan vastuuta, tukea ratkaisuiden löytämisessä ja tarjota erilaisia näkökulmia. Valmentava johtaminen perustuu suuresti johtajan kykyyn ja haluun ymmärtää sekä hyödyntää työyhteisössä olevaa potentiaalia ja erilaisuutta.

  Käytännössä valmentava johtaminen näkyy jatkuvana ja systemaattisena läsnäolona ihmisten arjessa. Tavoitteiden asettamisen rinnalla oleellista on kyetä kuvailemaan yksilön toimintaan kohdistuvat odotukset innostavasti, yksilöllisesti ja ymmärrettävästi. Tällöin tavoite on saada yksilö oivaltamaan oman toimintansa vaikutukset suhteessa kokonaisuuteen. Päämääränä on luoda omistautumista ja tahtoa kohdata nämä odotukset tuloksellisesti.

  Valmentava johtaminen sopii kaikille toimialoille

  Erityisesti asiantuntija-aloilla valmentava johtaminen on tehokas johtamisen muoto. Harvassa työyhteisössä esimies on paras asiantuntija, eikä esimiehen asema ole enää aikoihin voinut perustua pelkkään auktoriteettiin. Tällöin on luonnollista, että päätöksenteko, vastuu ja asioiden johtaminen jakaantuvat laajemmin eri organisaatiotasoille.

  Useissa moderneissa organisaatioissa myös esimiesasemasta on luovuttu. Näin esimerkiksi projektipäälliköt ovat saaneet vahvemman kehittämisvastuun. Myös näissä tapauksissa valmentava johtajuus on todettu hyödylliseksi.

  Valmentava johtaminen parantaa organisaation mahdollisuuksia menestyä

  Muutoksen vauhdin nopeutuessa organisaatioiden tulee pystyä uudistumaan ja reagoimaan muutoksiin ripeästi. Valmentavassa johtamisessa vapautuu energiaa tämän uudistumiskyvyn kasvattamiseen. Yksilöiden ottaessa vastuuta toiminnastaan, saadaan aikaan innovaatioita, nähdään sujuvuuden pullonkaulat ja kehitetään toimintaa laaja-alaisemmin. Samalla yksilöiden sisäisen motivaation uusi ohjautuminen lisää sitoutumista ja tuottavuutta.

  Valmentavalla johtamisella ihmiset saadaan tuottamaan oivalluksia ja toimimaan strategisesti oma-aloitteisemmin. Kun annetaan päätösvaltaa etenkin siinä, miten työtä tehdään – ja hyväksytään se, että hyviin suorituksiin voidaan päätyä monella tapaa – sekä samanaikaisesti ohjataan toimintaa strategian mukaiseen suuntaan, alkavat ihmiset nähdä ongelmien sijaan mahdollisia ratkaisuja.

  Esimiehelle valmentava johtaminen on oleellinen väline asioiden johtamisen sijaan keskittyä ihmisiin. Esimiehen ajan suuntautuessa muuhunkin kuin ongelmanratkaisuun, on helpompi keskittyä tulevaisuuteen. Kyky valmentavaan johtamiseen on eduksi myös muutosjohtamista vaativissa tilanteissa: kun ihmisten ymmärrys päätöksenteosta ja sen merkityksestä omalle toiminnalleen kasvaa, on muutoksen läpivienti helpompaa.

  Valmentava esimiestyö osaksi yrityksen arkea

  Valmentava johtaminen tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää koko henkilöstön potentiaalia uudella tavalla. Tarjoamme konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joilla valmentava johtaminen saadaan osaksi yrityksen johtamiskulttuuria.

  Meidän tapamme toimia on auttaa esimiehiä saavuttamaan valmentavan johtamisen hyödyt käytännössä ja tarvittaessa tekemään muutos omassa johtamistavassaan. Kehitystyön tukena voidaan hyödyntää esimerkiksi IBM Smarter Workforce johtamisarviointia, jolloin voimme rakentaa yksilölliset kehityspolut esimiehen vahvuuksiin ja kehityskohteisiin perustuen. Me varmistamme, että valmentava johtaminen on osa organisaation päivittäistä toimintaa, sillä se on ennen kaikkea tapa suhtautua muihin työyhteisön jäseniin.

  Kuljemme kanssanne mielellämme tien valmentavan johtamisen saloihin.

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi

  Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.