Esimiehen ahdistumaton läsnäolo Business Design

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Johtamisen korkeajännitys

Halu ja kyky pyrkiä vuorovaikutukseen johdettavien kanssa on yksi johtamisen sisäisistä taidoista. Kyse on sekä asenteesta, että henkisistä valmiuksista kohdata johdettavat omasta esimiesroolista käsin. Nämä sisäiset taidot ja ominaisuudet muodostavat perustan johtamisyhteydelle johdettavien kanssa.

Puutteet johtamisyhteyden sisäisissä taidoissa näkyvät esimiehen ulkoisessa käyttäytymisessä: ohjaavaa vuorovaikutusta johdettavien kanssa on vähän, palautetta ei juurikaan anneta eikä huonoon työsuoritukseen tai epäkohtiin puututa. Ilman riittävän monipuolista yhteyttä johtaminen jää ohueksi.

Tästä voi syntyä kielteinen toistuva ilmiö, jota voisi nimittää kondensaattori-johtamiseksi. Kondensaattori on sähkötekninen laite, joka ensin varastoi energiaa ja purkaa sen myöhemmin yhtenä voimakkaana purkauksena. Heikko johtamisyhteys voi näkyä työyhteisössä kondensaattori-johtamisena seuraavasti.

Heikon johtamisyhteyden tuloksena työyhteisö alkaa oireilla. Toiminta ei ole kovin tehokasta, koska ohjaava yhteys puuttuu. Toiminnan tehottomuus harmittaa esimiestä. Jos esimies ei käsittele tätä harmitusta eikä paranna johtamisyhteyttään, alkaa esimies helposti ”varata” tätä harmitusta itseensä samoin kuin kondensaattori varaa itseensä sähkövirtaa. Kun harmitusta on kertynyt tarpeeksi, voi kiukku purkautua yllättäen ja sattumanvaraisesti jostain mitättömästä syystä. Esimerkiksi, johdettava tekee pienen virheen, josta esimies sättii häntä kohtuuttomasti.

Näiden kondensaattori-purkausten seurauksena johtamisyhteys heikkenee entisestään: johdettavat eivät halua olla yhteydessä etäisen, arvaamattoman ja ”korkeajännitteisen” esimiehen kanssa. Lisäksi työntekijät alkavat vältellä virheitä, jotta eivät joutuisi kokemaan esimiehen purkauksia. Kehittäminen, kekseliäisyys ja oma-aloitteellisuus vähenevät. Toiminta muuttuu entistä tehottomammaksi, esimiehen harmitus kasvaa ja työyhteisö elää korkeajännitteen pelossa.

Kun esimiehen halu ja sisäiset valmiudet vahvaan johtamisyhteyteen ovat kunnossa, tämä näkyy hänen ulkoisessa johtamiskäyttäytymisessään. Hän ohjaa aktiivisesti toimintaa, antaa monipuolisesti palautetta ja puuttuu jämäkästi heikkoon työsuoritukseen ja epäkohtiin. Esimies kykenee myös tukemaan johdettavien onnistumista, koska on ”kartalla” siitä, mitä työyhteisössä tapahtuu.

Vahva johtamisyhteys näkyy työyhteisössä työn sujuvuuden parantumisena ja tulosten paranemisena. Kun epäkohdat korjataan nopeasti, ongelmat eivät kasaudu ja esimies ohjaa toimintaa aktiivisesti. Tällöin esimies on kuin generaattori, joka tuottaa tasaisesti ohjausvirtaa työyhteisölle ja näin mahdollistaa johdettavien onnistumisen. Esimiehen vakaa energisoiva läsnäolo ja yhteys johdettaviin pitävät toiminnan liikkeessä oikeaan suuntaan.

Petri Ruotsalainen

Jos haluat keskustella enemmän johtamisyhteydestä tai johtamisen sisäisistä taidoista, ota yhteyttä.

  Balentor
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian