Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Moderni myyntivalmennus

  Myynti

  Moderni myyntivalmennus

  Myyntivalmennus ja myyntikoulutus. Paljon käytettyjä ja hyödynnettyjä termejä. Käytännössä myyntivalmennus pitää sisällään kaiken tietotaidon, osaamisen, toimintamallit, tekemisen, kehittämisen ja seurannan, joka liittyy myyntiin ja myyjänä toimimiseen. Myyntivalmennus voidaan kuitenkin jakaa eri osa-alueisiin, kuten ratkaisumyyntivalmennus, etämyyntivalmennus, vaikuttava neuvottelutaito -valmennus ja uusasiakashankinnan valmennus.

  Ratkaisumyyntivalmennus

  Nykymarkkinoilla perinteinen tuotemyynti ei enää riitä: kilpailu on kovaa, yrityksien tarjonta on monipuolistunut ja yhä useampi tarjoaa tuotteidensa tueksi myös palvelua. Ratkaisumyynti mahdollistaa markkinoilla erottautumisen, sillä asiakastarpeiden ymmärtämisellä ja ratkaisujen tarjoamisella saavutetaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka tekevät myönteisen ostopäätöksen kerta toisensa jälkeen ja varmistavat täten tulevaisuuden myyntivirrat yrityksellesi.

  Ratkaisumyynnin valmennuksessa luodaan työkalut, toimintamallit ja osaaminen joiden kautta myyjät pystyvät toimimaan asiakkaidensa luotettavina neuvonantajina. Valmennuksen kautta lisätään myyjien ymmärrystä asiakkaiden liiketoiminnasta, tarpeista ja odotuksista. Tämä tieto kytketään oman yrityksen kykykyyn ratkaista asiakkaan ongelmat ja tuottaa mitattavaa hyötyä asiakkaille.

  Ratkaisumyynnin kautta myyjille luodaan osaaminen neuvotella eri ostajapersoonien kanssa, ymmärtää heidän tarpeitaan, toiveitaan ja hankintatapaansa. Keskeisessä roolissa ratkaisumyynnin kehittämisessä on asiakkaiden kohtaaminen, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä kyky viestiä vaikuttavasti. Ratkaisumyynnin valmennuksen avulla yritykset voivat erottautua kilpailijoista paremman asiakaskokemuksen ja tulosellisen myynnin kautta.

  Miten on?

  • Pystyvätkö myyjänne tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen?
  • Koetteko saavuttaneenne luottokumppanin aseman asiakkaissanne?
  • Tarvitsetteko myyjiltänne entistä vahvempaa asiakas- ja liiketoimintaosaamista?
  • Haluatteko siirtyä tuotelähtöisestä myyntitavasta ratkaisumyynnin toimintamalliin?
  • Haluatteko erottautua toimialanne muista myyntiorganisaatioista?
  • Aiheuttaako toimintaympäristön muutos vaatimuksia myyntitapanne kehittämiseen?

  Etämyyntivalmennus

  Teknologian kehitys ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät myyjiltä kykyä tehdä vaikuttavaa myyntityötä etänä videoneuvotteluohjelmistojen kautta tai puhelimitse. Etämyynnissä teknologia tuo omat haasteet, mutta samalla avaa myös uusia mahdollisuuksia tuloksellisen myyntityön tekemiseen. Muutos edellyttää kokeneitakin myyjiä päivittämään omaa myyntitapaansa ja sisäistämään etämyynnin mahdollisuudet perinteisten asiakastapaamisen korvaajina tai täydentäjinä.

  Etämyyntivalmennuksessa yritykselle ja sen myyjille luodaan etämyynnin prosessi ja tarvittava osaaminen vaikuttavaan etämyyntityöhön. Valmennuksen aikana yritykselle suunnitellaan ja käyttöönotetaan etämyynnin malli sisältäen eri kohtaamispisteiden suunnittelun ensikontaktista kauppaan.

  Etämyyntivalmennuksessa suunnitellaan mm. toimiva asiakkaiden kiinnostuksen herättämisen tapa, harjoitellaan eri neuvottelutilanteiden toteuttamista etäneuvottelun välineiden kautta, kuten ensi tapaamisen toteuttaminen tai ratkaisun esittely. Tämän lisäksi valmennuksessa suunnitellaan ja harjoitellaan etämyynnissä toimivia neuvottelutekniikoita ja aineistoja mm. asiakastarpeen kartoittamiseen sekä ratkaisun tai tarjouksen esittämiseen. Valmennuskertojen välillä myyjät toteuttavat sovittuja etämyynnin käytännön tehtäviä omien asiakkaidensa kanssa.

  Miten on?

  • Hyödynnättekö etämyynnin tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti
  • Osaavatko teidän myyjät käyttää nykyaikaisia etämyynnin työkaluja ja ohjelmistoja
  • Onko teillä toimiva myyntiprosessi etämyynnin toteuttamiseen
  • Onko teidän myyjien neuvottelutaitoa kehitetty huomioiden etämyynnin erityispiirteet?

  Vaikuttava neuvottelutaito -myyntivalmennus

  Vaikuttava neuvottelutaito on taitolaji, jossa koskaan ei tulla valmiiksi. Vaikuttava neuvottelu on ihmisosaamista ja viestintää. Se edellyttää myyjältä oikeaa tilanteen hahmottamista, ihmistyyppien tuntemista, tunneälyä sekä kykyä rakentaa luottamusta, käsitellä ostamisen esteitä sekä johtaa keskustelua positiiviseen lopputulokseen. Sanotaan, että myyjän tärkein työpaikka on asiakkaan mielessä, neuvottelutaito on avain sinne.

  Vaikuttavan neuvottelutaidon valmennuksessa syvennytään eri ostajapersooniin, heille luontaiseen tapaan ajatella ja toimia ostopäätöstä tehtäessä. Ostajapersoonien kautta peilataan itselle luontaisen myymisen tavan toimivuutta ja tarvittavia kehityskohteita oman vaikuttavuuden parantamiseksi.

  Valmennuksen aikana suunnitellaan ja harjoitellaan myyntityössä tarvittavia keskeisiä neuvottelu- ja viestintätaitoja mm. kilpailijoista positiivisesti erottuvan yritysesittelyn toteuttamiseen, asiakkaan kiinnostuksen herättämiseen ja tarpeiden kartoittamiseen sekä asiakashyötyjen kautta viestintään.

  Valmennus tuo myyjille myös työkaluja vaikuttavaan kysymystekniikkaan sekä asiakkaan ostamisen esteiden käsittelyyn. Valmennuksen kautta yritykselle voidaan luoda yhteinen vaikuttavan myynnin tapa toimia malli, jonka kautta voidaan tukea myynnin tasalaatuisuutta ja uusien myyjien onnistunutta sisäänajoa.

  Miten on?

  • Osaatteko tunnistaa eri ostajatyypit?
  • Hyödynnättekö myyntityössä tunneälyä ja ihmistuntemusta?
  • Onko myyjillä keinovalikoimaa hoitaa eri neuvottelutilanteet onnistuneesti?
  • Kuinka hyvin onnistutte käsittelemään asiakkaidenne ostamisen esteitä?
  • Missä neuvottelutaidon osa-alueissa teidän on tärkeää seuraavana kehittyä?

  Tuloksellinen uusasiakashankinta -myyntivalmennus

  Uusasiakashankinta, se kulmakivi jokaisen organisaation asiakaskannan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kuinka muuttaa liidi aidoksi asiakassuhteeksi? Kuinka olla vaikuttava puhelimitse tai kuinka hyödyntää digitaalisia välineitä uusasiakashankinnan tukena? Onko uusasiakashankintaa suunniteltu ja kehitetty tarjolla olevan asiakaspotentiaalin saavuttamiseksi?

  Tuloksellinen uusasiakashankinta myyntivalmennuksen kautta tuodaan myyjille toimintamallit ja taidot onnistua omassa työssään. Valmennuksen aikana yritykseen luodaan toimivat uusasiakashankinnan mallit mm. potentiaalisten liidien hankintaa sekä kehitetään myyjien taitoa tuloksellisesti kontaktoida uusasiakaskantaa. Liidien hankinnassa hyödynnetään saatavilla olevia tietokantoja- ja digitaalisia työkaluja.

  Myyjien valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  Tuloksellinen puhelintyöskentely, asiakkaan kiinnostuksen herättäminen, asiakkaan potentiaalin kartoittaminen, asiakkaan tarpeiden aktivointi, asiakkaan esteiden käsittely sekä tavoitteeseen ohjaaminen. Tuloksellinen uusasiakashankinta valmennukseen voidaan kytkeä myös etämyyntivalmennuksen ja vaikuttavan neuvottelutaidon sisältöjä.

  Miten on?

  • Onko yrityksellänne haasteita avata uusia asiakkuuksia?
  • Onko myyjillänne luurikammo?
  • Jääkö teiltä hyödyttämättä markkinassa oleva asiakaspotentiaalia?
  • Haluatteko varmistaa nykyaikaisista asiakashankinnan työkaluista ja tietokannoista saatavan hyödyn?

  Yhteyshenkilöt

  Teemu Kaakinen
  Yritysvalmentaja
  050 591 2830
  teemu.kaakinen@balentor.fi

  Kert Kenner
  Yritysvalmentaja
  050 548 8278
  kert.kenner@balentor.fi

  Whitepaper

  Myynnin prosessien kehittäminen

  ”Balentorin toteuttaman kehitysohjelman avulla pyrittiin luomaan myynnin ja myynninjohtamisen toimintamalli, joka mahdollistaisi organisaation pysyvän suoritustason nousun.”

  Whitepaper

  Asiantuntijapalveluiden etämyynti

  Toiminnan taustalla oli halu tukea asiantuntijoiden itseluottamusta ja osaamista etämyyntineuvottelujen ammattimaisessa toteutuksessa. Lue tarkemmin asiakkaamme kokemuksista.