Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Vaikuttava myyntivalmennus

  Myynti

  Moderni myyntivalmennus

  Aitoja tuloksia luova myyntivalmennus ja myyntikoulutus, jonka avulla kehität myyjien tai myyntitiimin taitoja! Käytännössä myyntivalmennus pitää sisällään kaiken tietotaidon, osaamisen, toimintamallit, tekemisen, kehittämisen ja seurannan, joka liittyy myyntiin ja myyjänä toimimiseen. Myyntivalmennus voidaan jakaa eri osa-alueisiin, kuten ratkaisumyyntivalmennus, etämyyntivalmennus, vaikuttava neuvottelutaito -valmennus ja uusasiakashankinnan valmennus.

  Tutustu eri myyntivalmennuksiimme ja räätälöidään teille sopiva kokonaisuus.

  Ratkaisumyyntivalmennus

  Nykymarkkinoilla perinteinen tuotemyynti ei enää riitä: kilpailu on kovaa, yrityksien tarjonta on monipuolistunut ja yhä useampi tarjoaa tuotteidensa tueksi myös palvelua. Ratkaisumyynti mahdollistaa markkinoilla erottautumisen, sillä asiakastarpeiden ymmärtämisellä ja ratkaisujen tarjoamisella saavutetaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka tekevät myönteisen ostopäätöksen kerta toisensa jälkeen ja varmistavat täten tulevaisuuden myyntivirrat yrityksellesi.

  Ratkaisumyynnin valmennuksessa luodaan työkalut, toimintamallit ja osaaminen joiden kautta myyjät pystyvät toimimaan asiakkaidensa luotettavina neuvonantajina. Valmennuksen kautta lisätään myyjien ymmärrystä asiakkaiden liiketoiminnasta, tarpeista ja odotuksista. Tämä tieto kytketään oman yrityksen kykyyn ratkaista asiakkaan ongelmat ja tuottaa mitattavaa hyötyä asiakkaille.

  Ratkaisumyynnin kautta myyjille luodaan osaaminen neuvotella eri ostajapersoonien kanssa, ymmärtää heidän tarpeitaan, toiveitaan ja hankintatapaansa. Keskeisessä roolissa ratkaisumyynnin kehittämisessä on asiakkaiden kohtaaminen, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä kyky viestiä vaikuttavasti. Ratkaisumyynnin valmennuksen avulla yritykset voivat erottautua kilpailijoista paremman asiakaskokemuksen ja tuloksellisen myynnin kautta.

  Miten on?

  • Pystyvätkö myyjänne tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen?
  • Koetteko saavuttaneenne luottokumppanin aseman asiakkaissanne?
  • Tarvitsetteko myyjiltänne entistä vahvempaa asiakas- ja liiketoimintaosaamista?
  • Haluatteko siirtyä tuotelähtöisestä myyntitavasta ratkaisumyynnin toimintamalliin?
  • Haluatteko erottautua toimialanne muista myyntiorganisaatioista?
  • Aiheuttaako toimintaympäristön muutos vaatimuksia myyntitapanne kehittämiseen?

  Kaikki myyvät - myyntivalmennus

  Onko organisaatiossasi haasteena, että jokaisen työntekijän tulisi osallistua myyntityöhön, mutta tarvittavaa myynnillistä osaamista ei ole myyntityöhön tai parhaan asiakaskokemuksen synnyttämiseen? ”Kaikki myyvät” -myyntivalmennus on räätälöity juuri organisaatioille, jotka haluavat vahvistaa asiakaskeskeistä ja myynnillistä kulttuuria työntekijöiden asiakaskohtaamisissa. Valmennuksessa keskitytään yhteisen myyntikulttuurin määrittelyyn ja myynnillisten tilanteiden tunnistamiseen arkipäivän asiakaskohtaamisissa. Valmennamme eri rooleissa toimivia henkilöitä tunnistamaan ja hyödyntämään myyntipaikkoja luontevasti ja aktiivisesti.

  Miten myyntikulttuuria muutetaan? Valmennuksessa suunnitellaan yhdessä toimivat myynnilliset mallit, jotka auttavat koko organisaatiota omaksumaan myyntiä tukevan ajattelumallin. Harjoittelemme käytännön taitoja ja tarjoamme työkalut, joilla jokainen työntekijä voi lisätä myyntituloksia omassa roolissaan. Osana myyntikulttuurin vahvistamista uudistetaan esihenkilöiden tavat ja toimintamallit, jotka tukevat myyntikulttuurin muutosta. Valmennuksen avulla työntekijät oppivat luomaan aitoja asiakaskohtaamisia, joissa myynti integroituu osaksi palvelua luoden lisäarvoa asiakkaalle.

  Miten on?

  • Onko jokaisen työntekijän vastuulla myynti ja paras asiakaskokemus, mutta taidot kaipaavat kehittämistä?
  • Miten asiantuntija voi toteuttaa omassa roolissaan aktiivista myyntiä ja asiakasarvon tuottoa?
  • Kuinka tunnistaa myynnillisiä mahdollisuuksia jokapäiväisissä asiakaskohtaamisissa?
  • Kuinka esihenkilöt voivat omassa roolissaan tukea tavoiteltua myyntikulttuuria?

  Etämyyntivalmennus

  On sanomattakin selvää, että niin nyt kuin tulevaisuudessa myynti yhä enimmissä määrin tapahtuu monikanavaisesti etänä. Myyjä kohtaa asiakkaita niin videoneuvotteluissa, puhelimen välityksellä, somessa kuin chatissa. Etämyynnissä vaikuttamisen taidot tulee hioa asiakaskohtaamisen kanavaan sopivaksi.

  Etämyyntivalmennuksessa yritykselle ja sen myyjille luodaan tai päivitetään monikanavaisen etämyynnin prosessi ja tarvittava osaaminen vaikuttavaan etämyyntityöhön oli kyseessä sitten digitaaliset kanavat tai puhelinmyynti. Valmennuksen aikana yritykselle suunnitellaan ja käyttöönotetaan monikanavaisen myynnin malli sisältäen eri kohtaamispisteiden suunnittelun ensikontaktista kauppaan.

  Etämyyntivalmennuksessa suunnitellaan mm. toimiva asiakkaiden kiinnostuksen herättämisen tapa myyntikanava/-väline kohtaisesti, harjoitellaan eri neuvottelutilanteiden toteuttamista etäneuvottelun välineiden kautta tai esimerkiksi chatissa, kuten ensitapaamisen toteuttaminen tai ratkaisun esittely. Tämän lisäksi valmennuksessa suunnitellaan ja harjoitellaan etämyynnissä toimivia neuvottelutekniikoita ja aineistoja mm. asiakastarpeen kartoittamiseen sekä ratkaisun tai tarjouksen esittämiseen. Valmennuskertojen välillä myyjät toteuttavat sovittuja etämyynnin käytännön tehtäviä omien asiakkaidensa kanssa eri myyntikanavissa.

  Miten on?

  • Hyödynnättekö monikanavaisen myynnin tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti?
  • Tapahtuuko myyntinne oikeissa kanavissa?
  • Osaavatko teidän myyjät käyttää nykyaikaisia etämyynnin työkaluja ja ohjelmistoja?
  • Onko teillä toimiva myyntiprosessi monikanavaisen etämyynnin toteuttamiseen?
  • Onko teidän myyjien neuvottelutaitoa kehitetty huomioiden myyntikanavan erityispiirteet?

  Vaikuttava neuvottelutaito -myyntivalmennus

  Vaikuttava neuvottelutaito on taitolaji, jossa koskaan ei tulla valmiiksi. Vaikuttava neuvottelu on ihmisosaamista ja viestintää. Se edellyttää myyjältä oikeaa tilanteen hahmottamista, ihmistyyppien tuntemista, tunneälyä sekä kykyä rakentaa luottamusta, käsitellä ostamisen esteitä sekä johtaa keskustelua positiiviseen lopputulokseen. Sanotaan, että myyjän tärkein työpaikka on asiakkaan mielessä, neuvottelutaito on avain sinne.

  Vaikuttavan neuvottelutaidon valmennuksessa syvennytään eri ostajapersooniin, heille luontaiseen tapaan ajatella ja toimia ostopäätöstä tehtäessä. Ostajapersoonien kautta peilataan itselle luontaisen myymisen tavan toimivuutta ja tarvittavia kehityskohteita oman vaikuttavuuden parantamiseksi.

  Valmennuksen aikana suunnitellaan ja harjoitellaan myyntityössä tarvittavia keskeisiä neuvottelu- ja viestintätaitoja mm. kilpailijoista positiivisesti erottuvan yritysesittelyn toteuttamiseen, asiakkaan kiinnostuksen herättämiseen ja tarpeiden kartoittamiseen sekä asiakashyötyjen kautta viestintään.

  Olemme koostaneet tähän blogiin vinkkimme, miten myyjä pystyy parantamaan oman myyntityönsä vaikuttavuutta.

  Valmennus tuo myyjille myös työkaluja vaikuttavaan kysymystekniikkaan sekä asiakkaan ostamisen esteiden käsittelyyn. Valmennuksen kautta yritykselle voidaan luoda yhteinen vaikuttavan myynnin tapa toimia malli, jonka kautta voidaan tukea myynnin tasalaatuisuutta ja uusien myyjien onnistunutta sisäänajoa.

  Miten on?

  • Osaatteko tunnistaa eri ostajatyypit?
  • Hyödynnättekö myyntityössä tunneälyä ja ihmistuntemusta?
  • Onko myyjillä keinovalikoimaa hoitaa eri neuvottelutilanteet onnistuneesti?
  • Kuinka hyvin onnistutte käsittelemään asiakkaidenne ostamisen esteitä?
  • Missä neuvottelutaidon osa-alueissa teidän on tärkeää seuraavana kehittyä?

  Tuloksellinen uusasiakashankinta -myyntivalmennus

  Uusasiakashankinta, se kulmakivi jokaisen organisaation asiakaskannan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kuinka muuttaa liidi aidoksi asiakassuhteeksi? Kuinka olla vaikuttava puhelimitse tai kuinka hyödyntää digitaalisia välineitä uusasiakashankinnan tukena? Onko uusasiakashankintaa suunniteltu ja kehitetty tarjolla olevan asiakaspotentiaalin saavuttamiseksi?

  Tuloksellinen uusasiakashankinta myyntivalmennuksen kautta tuodaan myyjille toimintamallit ja taidot onnistua omassa työssään. Valmennuksen aikana yritykseen luodaan toimivat uusasiakashankinnan mallit mm. potentiaalisten liidien hankintaa sekä kehitetään myyjien taitoa tuloksellisesti kontaktoida uusasiakaskantaa. Liidien hankinnassa hyödynnetään saatavilla olevia tietokantoja- ja digitaalisia työkaluja.

  Myyjien valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  Tuloksellinen puhelintyöskentely, asiakkaan kiinnostuksen herättäminen, asiakkaan potentiaalin kartoittaminen, asiakkaan tarpeiden aktivointi, asiakkaan esteiden käsittely sekä tavoitteeseen ohjaaminen. Tuloksellinen uusasiakashankinta valmennukseen voidaan kytkeä myös etämyyntivalmennuksen ja vaikuttavan neuvottelutaidon sisältöjä.

  Miten on?

  • Onko yrityksellänne haasteita avata uusia asiakkuuksia?
  • Onko myyjillänne luurikammo?
  • Jääkö teiltä hyödyttämättä markkinassa oleva asiakaspotentiaalia?
  • Haluatteko varmistaa nykyaikaisista asiakashankinnan työkaluista ja tietokannoista saatavan hyödyn?

  Hyvästä parhaaksi - Kokeneen myyjän myyntivalmennus

  Onko myynti juuttunut myyjällä paikoilleen, eikä toiminta tai tulokset kehity? Onko uusasiakashankinta passiivista, lähinnä odottamista tai vanhojen tuttujen palvelemista? Tuleeko myyjien myydä uusia ratkaisuja, mutta osaaminen ei riitä? Tai vaatisiko myyntitaidot päivitystä asiakasymmärryksen tai digitaalisten työkalujen käytön osalta? Hyvästä parhaaksi -myyntivalmennus on suunnattu juuri kokeneille myyjille päivittämään myyntitaitojaan ja hankkimaan osaamista, mitä moderni myynti nykypäivänä ja tulevaisuudessa vaatii.

  Miten hyvästä tullaan parhaaksi? Valmennuksessamme luodaan selkeät yhteiset tavoitteet ja suunnitellaan yhdessä parhaat toimintamallit tulokselliseen tekemiseen. Kehitystä mitataan aktiivisesti myyntituloksien kasvun kautta. Käytännössä myyjät harjoittelevat avaintaitoja, kuten esimerkiksi uusien asiakkuuksien avaamista, monikanavaista modernia myyntiä ja sen työvälineiden käyttöä, konsultatiivista myyntiä tai kasvatetaan ymmärrystä, miten neuvottelutilanteissa onnistutaan tuottamalla samalla ylivertaista arvoa asiakaskokemuksen kautta. Valmennuksien välissä myyjät harjoittelevat taitoja arjen myyntitilanteissa. Tärkeää myyjän kehityksessä on myös itsetuntemuksen ja reflektointikyvyn kehittyminen, jota tuetaan säännöllisellä seurannalla ja kokeneiden valmentajiemme tuella.

  Miten on?

  • Pystyvätkö kokeneet myyjänne uudistumaan?
  • Kuinka onnistuu hyvän myyjän tulosten parantaminen?
  • Kuinka kokeneet myyjänne onnistuvat vastaamaan markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutokseen?
  • Kuinka huippuyksilöt saadaan tekemään tiimityötä ja kehittymään yhdessä?

  Keskustellaanko millainen myynninvalmennus olisi teille sopiva ratkaisu?

  Teemu Kaakinen
  Yritysvalmentaja
  050 591 2830
  teemu.kaakinen@balentor.fi