Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Strateginen johtaminen

  Strategia ja liiketoiminta

  Strateginen johtaminen

  Huippusuorituskykyisen organisaation toiminnassa yrityksen tavoitetilan tulee näkyä jokapäiväisessä työssä, yrityksen jokaisella tasolla. Tehokas strateginen johtaminen saa ihmiset sitoutumaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja täten mahdollistaa organisaation kehittymisen todistettavasti uudelle tasolle. Kuinka strategianne selviytyy muutoksessa? Mukaileeko se muutosta vai laahaako se perässä? Kuinka johtajuus sulautuu muutokseen ja tukeeko se hankkeissa onnistumista?

  Strategia eletään todeksi jokapäiväisessä työssä

  Strateginen johtaminen kertoo mikä on yrityksen tavoitetila (visio), miten siihen päästään (strategia) – ja ennen kaikkea miten tavoitetila näkyy jokapäiväisessä työssä kaikilla organisaatiotasoilla ja millaista sisäistä ja ulkoista tekemistä se vaatii. Vaikeinta visio- ja strategiaprosesseissa ei ole näiden dokumenttien tuottaminen vaan niiden todeksi eläminen jokaisen työntekijän jokapäiväisessä työssä.

  Huippusuorituskykyisten organisaatioiden tavoitetila on sisäistetty jokaisella organisaation tasolla. Sparraamme asiakkaamme luomaan tavoitetilan ja strategian, tuomaan ne yrityksen toiminnan arkeen sekä rakentamaan arjessa toimivan suorituksen johtamisen mallin. Hyvin usein tämä edellyttää myös yrityksen johtamisjärjestelmän päivittämistä siten, että se tukee strategiaa ja uusiutumista.

  Strateginen johtaminen kohti tavoitteita koskettaa jokaista organisaation esihenkilöä. Ylin johto usein viimeistelee tavoitetilan, mutta sen todeksi eläminen on kaikkien organisaatiotasojen tehtävä. Autamme asiakkaitamme löytämään toiminnan fokuksen, kirkastamaan tavoitetilan konkreettiseksi tekemiseksi ja johtamaan suorituskykyä ja omistautumista kohti yrityksen tavoitteita.

  Balentorin tapa luoda strategiaa

  Asiakkaidemme palautteiden mukaan saamme strategisen johtamisen malleillamme aikaan selkeyttä, ymmärrystä, innostusta ja uudelle tasolle noussutta suorituskykyä läpi organisaation. Otteemme toteutuksessa on voimakkaasti siinä miksi ja miten tavoitetila eletään todeksi jokapäiväisessä työssä.

  Painotamme toteutuksissamme asioita, jotka ovat oman kokemuksemme perusteella ratkaisevia onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta.

  Osallistumisen ja osallisuuden tunne. Ihmiset haluavat olla subjekteja, eivät objekteja. Kun ihmiset saavat olla tavalla tai toisella mukana suunnittelemassa tulevaisuutta ja saavat antaa panoksensa strategiatyöhön, heidän kiinnostuksensa ja ymmärryksensä asioihin kasvavat. Parhaissa strategiaprosesseissa on onnistuneesti löydetty henkilöstön tarkoituksenmukaiset osallistumis– ja vaikutuspisteet, joissa ihmiset pääsevät pohtimaan tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita jo etukäteen. Tällöin asiat ovat strategian toimeenpanovaiheessa jo tuttuja ja merkityksellisimmät asiat osataan hahmottaa alusta alkaen.

  Konkretia. Strategiatyön perussyntejä on jääminen kiinni liian abstraktiin kieleen ja liian isoihin kokonaisuuksiin. Vasta, kun strategia puhuttelee ja haastaa arjen tekemistä ja johtaa konkreettiseen kehittämiseen, asioilla on mahdollista alkaa toteutua. Strategian vieminen arjen tekemiseen vaatii keskusteluja, työtä ja strategiakielen muuttamista arjen kieleksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi.

  Toimenpiteet ja niiden seuranta. Hyväkään strategia ei muutu todeksi, jos ei pidetä huolta sovittujen asioiden toiminnallistamisesta ja käytäntöön viemisestä. Kun konkreettiset toimenpiteet on hahmotettu ja tärkeimmät kehittämiskohteet muutettu kehittämisprojekteiksi, organisaatiolla on mahdollisuus alkaa johtaa uudenlaista tekemistä. Johtamisjärjestelmän tehtävä on varmistaa kriittisen tekemisen seuranta ja erilaisten esiin nousevien pullonkaulojen tehokas ratkaiseminen yhdessä organisaation kanssa.

  Kokonaiskuva. Strategian täytyy johtaa tekemiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Samanaikaisesti on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että ylläpidetään mahdollisimman selkeää strategian kokonaiskuvaa ja -tavoitetta. Selkeän kokonaiskuvan myötä ihmiset hahmottavat, mitä strategialla tavoitellaan, millaista sisäistä ja ulkoista muutosta strategia vaatii ja miten oma tekeminen ja kehittäminen liittyvät organisaation isompaan kehittymiseen. Ymmärretään iso kuva, sen eri osat ja niiden väliset suhteet eli strateginen ymmärrys tukee strategian toteuttamista luontevasti läpi organisaation.

  Strategian johtamisen reseptiikka on selkeä: Osallistaminen, konkretia, vuorovaikutteinen johtaminen, tehokas ongelmaratkaisu ja strategisen ajattelun vahvistaminen läpi organisaation.

  Ota yhteyttä

  Tuija Hietanen
  Yritysvalmentaja
  050 413 1120
  tuija.hietanen
  @balentor.fi

  Strategian ja liiketoiminnan referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.