Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

 • Uudistuva johtaminen ja

  kehittyvä työyhteisö

Pk-yritysten

Uudistuva johtaminen ja kehittyvä työyhteisö

PK-kasvuyrityksille, jotka haluavat toimia kilpailukykyisinä tulevaisuuden haasteissa. Yritys kehittyy johtamisen, tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työyhteisön näkökulmasta.

Rakennamme kanssasi, yrityksesi tilanne ja tarve huomioiden, sopivan kehittämiskokonaisuuden seuraavista moduuleista:

Johtamisen uudistaminen

Yrityksen vision, strategian ja johtoryhmätyöskentelyn kehittyminen

 =

kilpailukykyinen ja tuottava yritys

Esimiestyön valmentaminen

Esimiestyön laatu kehittyy

 =

hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö

Työyhteisön kehittäminen

Hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö

 =

tuloksellisuuden parantuminen

Yrityksesi kilpailukyky ja tuottavuus tulee kasvamaan

Löydä suunta

Nosta suorituskykyä

Tunnista kehityskohteet

Kehitä johtamista

Vahvista työyhteisöä

Nosta suorituskykyä

Uudistuva johtaminen ja kehittyvä työyhteisö - esimerkki

1. Analysointi:

Analysoinnissa huomattiin, että yrityksen johtamisjärjestelmässä oli haasteita. Hallitus ja johtoryhmä sisälsivät samat henkilöt (omistajat) ja käsiteltävät asiat olivat molemmissa hyvin operatiivisia. Yrityksen kehittäminen jäi liian vähälle huomiolle. Tämän seurauksena päätökset olivat enemmän tulipalojen sammuttamista kuin pitkäjänteisen kehittämisen tulosta.

2. Valitut moduulit:

Analysoinnin pohjalta valitut moduulit olivat johtamisjärjestelmän kehittäminen ja johtoryhmän sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen.

3. Toimenpiteet ja lopputulokset:

Hallitukseen valittiin lopulta ulkopuolinen henkilö ja hallituksen kokouksille rakennettiin selkeä agenda sekä tavoitteet. Johtoryhmän kokoonpano ja agenda laitettiin kuntoon arvioimalla johtoryhmän tehokkuutta. Johtoryhmän jäseniä myös motivoitiin toimimaan uudella tavalla ja johtamisen tueksi rakennettiin vuosikello.

Johtaminen selkeytyi ja kehittäminen erotettiin omaksi alueekseen. Yritykseen syntyi numeropainotteinen johtoryhmä ja kehityspainotteinen johtoryhmä.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Analysointipalvelut

Hyvä fiilis ei takaa hyviä tuloksia

1 päivä

WEB-ennakkokysely,
2h skype-purku

Yrityksen analysointi

 • Analysoinnin kohteena ovat yrityksen rakenteet, toimintamallit, johtaminen, esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi
 • Tehdään web-kyselynä halutulle kohderyhmälle
 • Tulosten läpikäynti 2h kestävässä palauteessa toimenpide-ehdotuksineen

Tavoitteet

 1. Tunnistaa yrityksen tärkeimmät kehityskohteet
 2. Kehityskohteiden priorisointi
 3. Kehityskohteiden toimenpide-ehdotukset ja kehittämisen suositukset

Johtamisen uudistaminen

Yrityksen vision, strategian ja johtoryhmätyöskentelyn kehittyminen = kilpailukykyinen ja tuottava yritys

2-3 päivää

Workshop

Strategian, vision ja rakentaminen

 • Toimintaympäristön muutosvoimat
 • Tulevaisuuden tavoitetila
 • Strategian toiminnallistaminen

Tavoitteet

 1. Tehdään yritykselle strategia ja sen toteuttamissuunnitelma
 2. Yrityksen avainhenkilöiden kokonaisajattelun parantuminen ja tavoitteellisuuden kehittyminen
 3. Yrityksen avainhenkilöiden sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen
 4. Kehittämisen ja kehittämistoimenpiteiden selkeys johdonmukaisena jatkumona

1 päivä

Workshop

Arvojen rakentaminen

 • Arvojen perusta=teemat
 • Teemojen sisältö
 • Arvolauseet
 • Valinta

Tavoitteet

 1. Tehdään yritykselle arvot
 2. Yrityksen koko henkilöstön kokonaisajattelun parantuminen ja tavoitteellisuuden kehittyminen
 3. Yrityksen henkilöstön sitoutuminen yhteiseen tapaan toimia
 4. Yhteishenki ja draivi yhteisen arvojen mukaisesti

1 päivä

Workshop

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

 • Organisoituminen
 • Hallituksen työskentely
 • Johtoryhmän työskentely
 • Johtamisen vuosikello
 • Kokouskäytännöt

Tavoitteet

 1. Vastuut ja velvoitteet selkiytyvät
 2. Systemaattinen toiminta, ohjautuvuus ja mittaaminen lisääntyvät
 3. Ennakoitavuus ja johtamisen suunnittelu kehittyy
 4. Määrämuotoisuus tuo ajansäästöä ja selkeyttä

1 päivä

WEB-kysely (Kenexa) ja päivän palautevalmennus

Johtoryhmän kyvykkyyden tunnistaminen ja vahvistaminen

 • Strateginen ajattelu
 • Omistautumisen vahvistaminen
 • Ihmisten innostaminen
 • Tuloksellisuuden saavuttaminen

Tavoitteet

 1. oman johtajuuden kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen
 2. johtoryhmän jäsenten vuorovaikutuksen kehittäminen ymmärryksen lisäämisen kautta
 3. lisätä johtajien ymmärrystä omasta kyvykkyydestä, kasvupotentiaalista sekä motivaatiotekijöistä

2 päivää

Tarkkailu, analysointi ja palautevalmennus

Johtoryhmän sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

 • Tarkkailu (videokuvaus)
 • Palaute
 • Kehittämistoimenpiteet
 • Seuranta

Tavoitteet

 1. Ryhmän yhteistyön kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen
 2. Kehittää johtoryhmän vuorovaikutusta yhteisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä keskinäisen kanssakäymisen parantamiseksi.
 3. Tehokkuuden ja systematiikan lisääminen johtoryhmän toimintaan
 4. Yrityksen kokonaisedun vahvistuminen ryhmän jäsenillä oman liiketoiminnan lisäksi

1 päivä

Valmennus

Johtoryhmän henkilöiden toimintakyvyn hyvinvoinnin kehittäminen

Johtajan toimintakyky

 • Sosiaalinen toimintakyky
 • Psyykkinen toimintakyky
 • Fyysinen toimintakyky

Tavoitteet

 1. Ymmärrys ihmisen toimintakyvyn koostumuksesta
 2. Ymmärryksen hyödyntäminen arjessa
 3. Parempi fyysinen-, psyykkinen- ja sosiaalinen toimintakyky
 4. Tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden lisääntyminen

1 päivä

Valmennus

Itseohjautuvuuden mahdollistaminen ja johtaminen

Johdettu itseohjautuvuus – Itseohjautuvat tiimit

 • Mitä itseohjautuvuus on?
 • Itseohjautuvuuden tärkeys ja merkitys tiimissä
 • Itseohjautuvien tiimien rakentaminen
 • Vastuunottokyky ja esimiehen tuki

Tavoitteet

 1. Mahdollistetaan motivoiva työhyvinvointia lisäävä toimintamalli
 2. Yrityksen tuottavuuden ja tehokkuuden sekä työpaikan kiinnostavuuden lisääntyminen
 3. Henkilöstön työtyytyväisyyden paraneminen
 4. Asiakaskokemuksen paraneminen

4-8 kertaa 1,5 tuntia

Coaching

Johdon Coaching​

 • Lähtökohtana on yksilön kehittäminen osana organisaatiota​
 • Haastaa yli mukavuusalueella toimimisen ja auttaa kehittämään työssä tarvittavia taitoja  ​
 • Selkeyttää yksilön tulevaisuuden suuntaa​
 • Mahdollistaa yksilön itsensä toteuttamisen ja potentiaalin toteutumisen organisaatiossa​

Esimiestyön valmentaminen

Esimiestyön laatu kehittyy = hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö

1 päivä

Valmennus

Esimiestyön perusteet

 • Johtaminen ja esimiehen rooli
 • Tärkeimmät tehtävät
 • Työnantajan edustaja
 • Vastuut ja velvoitteet

Tavoitteet

 1. Ymmärryksen lisääminen esimiestyön vastuista ja velvoitteista
 2. Ymmärryksen lisääminen esimiehen perustoiminnasta
 3. Lisätä kyvykkyyttä toimia esimiehenä

1-3 päivää

(½ päivää / moduuli)

Valmennus

Arjessa johtaminen

Muutosjohtaminen

 • Mikä on muutos?
 • Muutoksen kohderyhmät
 • Ihmiset suhtautuvat ja lähtevät muutoksiin erilaisilla asenteilla
 • Muutos tarvitsee viisi asiaa onnistuakseen
 • Muutos kohdataan aina yksilönä

Suorituksen johtaminen

 • Tavoiteasetanta
 • Tavoitteiden rakentaminen
 • Seuranta ja mittaaminen
 • Ohjaaminen ja palautteen antaminen

Valmentava johtaminen

 • Mitä valmentaminen on?
 • Valmentavan johtamisen alueita
 • Valmentavan johtamisen erilaisia kysymyksiä
 • Ongelmanratkaisun vaihtoehdot

Viestintä ja vuorovaikutus

 • Viestinnän merkitys
 • Viestintävalmiudet
 • Vuorovaikutustaidot

Motivaatiotekijät

 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Työmotivaatio

Tavoitteet

 1. Antaa esimiehelle työkaluja parempaan esimiestyöhön
 2. Antaa esimiehelle valmiuksia johtaa omaa ryhmää tavoitteellisemmin ja tuloksellisemmin
 3. Antaa esimiehelle valmiuksia kannustaa, innostaa ja motivoida henkilöstöä parempiin suorituksiin
 4. Ymmärrys ennaltaehkäistä tehokkaammin alisuoriutumista
 5. Kyvykkyys toimia parempana esimiehenä

1 päivä

Valmennus

Itseohjautuvuuden mahdollistaminen ja johtaminen

Johdettu itseohjautuvuus – Itseohjautuvat tiimit

 • Mitä itseohjautuvuus on?
 • Itseohjautuvuuden tärkeys ja merkitys tiimissä
 • Itseohjautuvien tiimien rakentaminen
 • Vastuunottokyky ja esimiehen tuki

Tavoitteet

 1. Ryhmän tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen
 2. Henkilöstön työtyytyväisyyden paraneminen
 3. Asiakaskokemuksen paraneminen
 4. Lisätä ryhmän työtyytyväisyyttä ja vähentää sairauspoissaoloja

1 päivä

Valmennus

Esimiehen toimintakyvyn hyvinvoinnin kehittäminen

Esimiehen toimintakyky

 • Sosiaalinen toimintakyky
 • Psyykkinen toimintakyky
 • Fyysinen toimintakyky

Tavoitteet

 1. Ymmärrys ihmisen toimintakyvyn koostumuksesta
 2. Ymmärryksen hyödyntäminen arjessa
 3. Parempi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
 4. Tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden lisääntyminen

4-8 kertaa 1,5 tuntia

Coaching

Esimies Coaching​

 • Lähtökohtana on yksilön kehittäminen osana organisaatiota​
 • Haastaa yli mukavuusalueella toimimisen ja auttaa kehittämään työssä tarvittavia taitoja  ​
 • Selkeyttää yksilön tulevaisuuden suuntaa​
 • Mahdollistaa yksilön itsensä toteuttamisen ja potentiaalin toteutumisen organisaatiossa​

Työyhteisön kehittäminen

Hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö = tuloksellisuuden parantuminen

1 päivä

Valmennus

Hyvinvoiva, motivoitunut työyhteisö

Yrityskulttuuri

Työntekijän toimintakyky

 • Sosiaalinen toimintakyky
 • Psyykkinen toimintakyky
 • Fyysinen toimintakyky

Työmotivaatio

 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Tavoitteet

 1. Työyhteisön sisäisen motivaation, innostuneisuuden ja sitoutuneisuuden lisääntyminen
 2. Tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantuminen
 3. Ymmärrys oman roolin ja vastuun merkityksestä
 4. Vuorovaikutuksen ja keskinäisen viestinnän parantuminen

1 päivä

Valmennus

Itseohjautuvuuden mahdollistaminen ja johtaminen

Johdettu itseohjautuvuus – Itseohjautuvat tiimit

 • Mitä itseohjautuvuus on?
 • Itseohjautuvuuden tärkeys ja merkitys tiimissä
 • Itseohjautuvien tiimien rakentaminen
 • Vastuunottokyky ja esimiehen tuki

Tavoitteet

 1. Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen
 2. Työtyytyväisyyden paraneminen
 3. Innovatiivisuuden ja työn kehittämisen parantuminen
 4. Sitoutuminen ja omistautumien työlle ja työpaikkaan

VALMENTAJAMME

Tuija Hietanen

Yli 25 vuoden kokemus yritysten kehittämisestä sekä johto- ja esimiestehtävistä.

Ydinosaaminen:
Strategian, vision, arvojen, johtamisjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, muutosten onnistunut läpivienti sekä henkilöstön kehittäminen ja kyvykkyysarvioinnit.

Petri Saarinen

Yli 10 vuoden kokemus ihmisten johtamisesta ja esimiestehtävistä

Ydinosaaminen:
Ihmisten johtaminen motivoivalla ja tuloksellisella tavalla, sekä ihmisten toimintakykyjen kokonaisvaltainen kehittäminen.

Valmentaja veti sparrauksen jämäkällä otteella ja omasta seurannasta näkyy selvästi, että saimme uutta virtaa heti samantien.

Valmentajan ote on suoraviivainen ja konkreettinen sekä tavoitehakuinen.

Workshopin lopputulemana syntyneet arvot olivat sellaisia, joiden takana sekä henkilökunta että yrityksen johto voivat seistä.

BALENTOR

Olemme suomalainen v. 1993 perustettu valmennus- ja konsultointiyritys, jonka ydinosaamista on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Toimimme erityisesti johtamisen, myynnin, liiketoiminnan ja strategian sekä työyhteisön kehittämisen alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös tutkimus- ja vaikuttavuuspalvelut. Työllistämme 30 yritysvalmennuksen ammattilaista. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella.

Haluatko kuulla lisää?

Kysy, me vastaamme! Varaa aika puhelinesittelyä varten, tai ole meihin
suoraan yhteyksissä sinulle sopivana hetkenä.

Menestystarinat

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten pk-yritysten kehityskumppanina.