Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  • Uudistuva johtaminen ja

   kehittyvä työyhteisö

  Pk-yritysten

  Uudistuva johtaminen ja kehittyvä työyhteisö

  PK-kasvuyrityksille, jotka haluavat toimia kilpailukykyisinä tulevaisuuden haasteissa. Yritys kehittyy johtamisen, tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työyhteisön näkökulmasta.

  Rakennamme kanssasi, yrityksesi tilanne ja tarve huomioiden, sopivan kehittämiskokonaisuuden seuraavista moduuleista:

  Johtamisen uudistaminen

  Yrityksen vision, strategian ja johtoryhmätyöskentelyn kehittyminen

   =

  kilpailukykyinen ja tuottava yritys

  Esihenkilötyön valmentaminen

  Esihenkilötyön laatu kehittyy

   =

  hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö

  Työyhteisön kehittäminen

  Hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö

   =

  tuloksellisuuden parantuminen

  Yrityksesi kilpailukyky ja tuottavuus tulee kasvamaan

  Löydä suunta

  Nosta suorituskykyä

  Tunnista kehityskohteet

  Kehitä johtamista

  Vahvista työyhteisöä

  Nosta suorituskykyä

  Uudistuva johtaminen ja kehittyvä työyhteisö - esimerkki

  1. Analysointi:

  Analysoinnissa huomattiin, että yrityksen johtamisjärjestelmässä oli haasteita. Hallitus ja johtoryhmä sisälsivät samat henkilöt (omistajat) ja käsiteltävät asiat olivat molemmissa hyvin operatiivisia. Yrityksen kehittäminen jäi liian vähälle huomiolle. Tämän seurauksena päätökset olivat enemmän tulipalojen sammuttamista kuin pitkäjänteisen kehittämisen tulosta.

  2. Valitut moduulit:

  Analysoinnin pohjalta valitut moduulit olivat johtamisjärjestelmän kehittäminen ja johtoryhmän sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen.

  3. Toimenpiteet ja lopputulokset:

  Hallitukseen valittiin lopulta ulkopuolinen henkilö ja hallituksen kokouksille rakennettiin selkeä agenda sekä tavoitteet. Johtoryhmän kokoonpano ja agenda laitettiin kuntoon arvioimalla johtoryhmän tehokkuutta. Johtoryhmän jäseniä myös motivoitiin toimimaan uudella tavalla ja johtamisen tueksi rakennettiin vuosikello.

  Johtaminen selkeytyi ja kehittäminen erotettiin omaksi alueekseen. Yritykseen syntyi numeropainotteinen johtoryhmä ja kehityspainotteinen johtoryhmä.

  VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

  Analysointipalvelut

  Hyvä fiilis ei takaa hyviä tuloksia

  1 päivä

  WEB-ennakkokysely,
  2h skype-purku

  Yrityksen analysointi

  • Analysoinnin kohteena ovat yrityksen rakenteet, toimintamallit, johtaminen, esihenkilötyö ja henkilöstön työhyvinvointi
  • Tehdään web-kyselynä halutulle kohderyhmälle
  • Tulosten läpikäynti 2h kestävässä palauteessa toimenpide-ehdotuksineen

  Tavoitteet

  1. Tunnistaa yrityksen tärkeimmät kehityskohteet
  2. Kehityskohteiden priorisointi
  3. Kehityskohteiden toimenpide-ehdotukset ja kehittämisen suositukset

  Johtamisen uudistaminen

  Yrityksen vision, strategian ja johtoryhmätyöskentelyn kehittyminen = kilpailukykyinen ja tuottava yritys

  2-3 päivää

  Workshop

  Strategian, vision ja rakentaminen

  • Toimintaympäristön muutosvoimat
  • Tulevaisuuden tavoitetila
  • Strategian toiminnallistaminen

  Tavoitteet

  1. Tehdään yritykselle strategia ja sen toteuttamissuunnitelma
  2. Yrityksen avainhenkilöiden kokonaisajattelun parantuminen ja tavoitteellisuuden kehittyminen
  3. Yrityksen avainhenkilöiden sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen
  4. Kehittämisen ja kehittämistoimenpiteiden selkeys johdonmukaisena jatkumona

  1 päivä

  Workshop

  Arvojen rakentaminen

  • Arvojen perusta=teemat
  • Teemojen sisältö
  • Arvolauseet
  • Valinta

  Tavoitteet

  1. Tehdään yritykselle arvot
  2. Yrityksen koko henkilöstön kokonaisajattelun parantuminen ja tavoitteellisuuden kehittyminen
  3. Yrityksen henkilöstön sitoutuminen yhteiseen tapaan toimia
  4. Yhteishenki ja draivi yhteisen arvojen mukaisesti

  1 päivä

  Workshop

  Johtamisjärjestelmän kehittäminen

  • Organisoituminen
  • Hallituksen työskentely
  • Johtoryhmän työskentely
  • Johtamisen vuosikello
  • Kokouskäytännöt

  Tavoitteet

  1. Vastuut ja velvoitteet selkiytyvät
  2. Systemaattinen toiminta, ohjautuvuus ja mittaaminen lisääntyvät
  3. Ennakoitavuus ja johtamisen suunnittelu kehittyy
  4. Määrämuotoisuus tuo ajansäästöä ja selkeyttä

  1 päivä

  WEB-kysely (Kenexa) ja päivän palautevalmennus

  Johtoryhmän kyvykkyyden tunnistaminen ja vahvistaminen

  • Strateginen ajattelu
  • Omistautumisen vahvistaminen
  • Ihmisten innostaminen
  • Tuloksellisuuden saavuttaminen

  Tavoitteet

  1. oman johtajuuden kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen
  2. johtoryhmän jäsenten vuorovaikutuksen kehittäminen ymmärryksen lisäämisen kautta
  3. lisätä johtajien ymmärrystä omasta kyvykkyydestä, kasvupotentiaalista sekä motivaatiotekijöistä

  2 päivää

  Tarkkailu, analysointi ja palautevalmennus

  Johtoryhmän sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

  • Tarkkailu (videokuvaus)
  • Palaute
  • Kehittämistoimenpiteet
  • Seuranta

  Tavoitteet

  1. Ryhmän yhteistyön kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen
  2. Kehittää johtoryhmän vuorovaikutusta yhteisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä keskinäisen kanssakäymisen parantamiseksi.
  3. Tehokkuuden ja systematiikan lisääminen johtoryhmän toimintaan
  4. Yrityksen kokonaisedun vahvistuminen ryhmän jäsenillä oman liiketoiminnan lisäksi

  1 päivä

  Valmennus

  Johtoryhmän henkilöiden toimintakyvyn hyvinvoinnin kehittäminen

  Johtajan toimintakyky

  • Sosiaalinen toimintakyky
  • Psyykkinen toimintakyky
  • Fyysinen toimintakyky

  Tavoitteet

  1. Ymmärrys ihmisen toimintakyvyn koostumuksesta
  2. Ymmärryksen hyödyntäminen arjessa
  3. Parempi fyysinen-, psyykkinen- ja sosiaalinen toimintakyky
  4. Tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden lisääntyminen

  1 päivä

  Valmennus

  Itseohjautuvuuden mahdollistaminen ja johtaminen

  Johdettu itseohjautuvuus – Itseohjautuvat tiimit

  • Mitä itseohjautuvuus on?
  • Itseohjautuvuuden tärkeys ja merkitys tiimissä
  • Itseohjautuvien tiimien rakentaminen
  • Vastuunottokyky ja esihenkilöiden tuki

  Tavoitteet

  1. Mahdollistetaan motivoiva työhyvinvointia lisäävä toimintamalli
  2. Yrityksen tuottavuuden ja tehokkuuden sekä työpaikan kiinnostavuuden lisääntyminen
  3. Henkilöstön työtyytyväisyyden paraneminen
  4. Asiakaskokemuksen paraneminen

  4-8 kertaa 1,5 tuntia

  Coaching

  Johdon Coaching​

  • Lähtökohtana on yksilön kehittäminen osana organisaatiota​
  • Haastaa yli mukavuusalueella toimimisen ja auttaa kehittämään työssä tarvittavia taitoja  ​
  • Selkeyttää yksilön tulevaisuuden suuntaa​
  • Mahdollistaa yksilön itsensä toteuttamisen ja potentiaalin toteutumisen organisaatiossa​

  Esihenkilötyön valmentaminen

  Esihenkilötyön laatu kehittyy = hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö

  1 päivä

  Valmennus

  Esihenkilötyön perusteet

  • Johtaminen ja esihenkilön rooli
  • Tärkeimmät tehtävät
  • Työnantajan edustaja
  • Vastuut ja velvoitteet

  Tavoitteet

  1. Ymmärryksen lisääminen esihenkilötyön vastuista ja velvoitteista
  2. Ymmärryksen lisääminen esihenkilön perustoiminnasta
  3. Lisätä kyvykkyyttä toimia esihenkilönä

  1-3 päivää

  (½ päivää / moduuli)

  Valmennus

  Arjessa johtaminen

  Muutosjohtaminen

  • Mikä on muutos?
  • Muutoksen kohderyhmät
  • Ihmiset suhtautuvat ja lähtevät muutoksiin erilaisilla asenteilla
  • Muutos tarvitsee viisi asiaa onnistuakseen
  • Muutos kohdataan aina yksilönä

  Suorituksen johtaminen

  • Tavoiteasetanta
  • Tavoitteiden rakentaminen
  • Seuranta ja mittaaminen
  • Ohjaaminen ja palautteen antaminen

  Valmentava johtaminen

  • Mitä valmentaminen on?
  • Valmentavan johtamisen alueita
  • Valmentavan johtamisen erilaisia kysymyksiä
  • Ongelmanratkaisun vaihtoehdot

  Viestintä ja vuorovaikutus

  • Viestinnän merkitys
  • Viestintävalmiudet
  • Vuorovaikutustaidot

  Motivaatiotekijät

  • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
  • Työmotivaatio

  Tavoitteet

  1. Antaa esihenkilölle työkaluja parempaan esihenkilötyöhön
  2. Antaa esihenkilölle valmiuksia johtaa omaa ryhmää tavoitteellisemmin ja tuloksellisemmin
  3. Antaa esihenkilölle valmiuksia kannustaa, innostaa ja motivoida henkilöstöä parempiin suorituksiin
  4. Ymmärrys ennaltaehkäistä tehokkaammin alisuoriutumista
  5. Kyvykkyys toimia parempana esihenkilönä

  1 päivä

  Valmennus

  Itseohjautuvuuden mahdollistaminen ja johtaminen

  Johdettu itseohjautuvuus – Itseohjautuvat tiimit

  • Mitä itseohjautuvuus on?
  • Itseohjautuvuuden tärkeys ja merkitys tiimissä
  • Itseohjautuvien tiimien rakentaminen
  • Vastuunottokyky ja esihenkilön tuki

  Tavoitteet

  1. Ryhmän tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen
  2. Henkilöstön työtyytyväisyyden paraneminen
  3. Asiakaskokemuksen paraneminen
  4. Lisätä ryhmän työtyytyväisyyttä ja vähentää sairauspoissaoloja

  1 päivä

  Valmennus

  Esihenkilön toimintakyvyn hyvinvoinnin kehittäminen

  Esihenkilön toimintakyky

  • Sosiaalinen toimintakyky
  • Psyykkinen toimintakyky
  • Fyysinen toimintakyky

  Tavoitteet

  1. Ymmärrys ihmisen toimintakyvyn koostumuksesta
  2. Ymmärryksen hyödyntäminen arjessa
  3. Parempi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
  4. Tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden lisääntyminen

  4-8 kertaa 1,5 tuntia

  Coaching

  Esihenkilö Coaching​

  • Lähtökohtana on yksilön kehittäminen osana organisaatiota​
  • Haastaa yli mukavuusalueella toimimisen ja auttaa kehittämään työssä tarvittavia taitoja  ​
  • Selkeyttää yksilön tulevaisuuden suuntaa​
  • Mahdollistaa yksilön itsensä toteuttamisen ja potentiaalin toteutumisen organisaatiossa​

  Työyhteisön kehittäminen

  Hyvinvoiva, motivoinut ja itseohjautunut henkilöstö = tuloksellisuuden parantuminen

  1 päivä

  Valmennus

  Hyvinvoiva, motivoitunut työyhteisö

  Yrityskulttuuri

  Työntekijän toimintakyky

  • Sosiaalinen toimintakyky
  • Psyykkinen toimintakyky
  • Fyysinen toimintakyky

  Työmotivaatio

  • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

  Tavoitteet

  1. Työyhteisön sisäisen motivaation, innostuneisuuden ja sitoutuneisuuden lisääntyminen
  2. Tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantuminen
  3. Ymmärrys oman roolin ja vastuun merkityksestä
  4. Vuorovaikutuksen ja keskinäisen viestinnän parantuminen

  1 päivä

  Valmennus

  Itseohjautuvuuden mahdollistaminen ja johtaminen

  Johdettu itseohjautuvuus – Itseohjautuvat tiimit

  • Mitä itseohjautuvuus on?
  • Itseohjautuvuuden tärkeys ja merkitys tiimissä
  • Itseohjautuvien tiimien rakentaminen
  • Vastuunottokyky ja esihenkilön tuki

  Tavoitteet

  1. Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen
  2. Työtyytyväisyyden paraneminen
  3. Innovatiivisuuden ja työn kehittämisen parantuminen
  4. Sitoutuminen ja omistautumien työlle ja työpaikkaan

  VALMENTAJAMME

  Tuija Hietanen

  Yli 25 vuoden kokemus yritysten kehittämisestä sekä johto- ja esihenkilötehtävistä.

  Ydinosaaminen:
  Strategian, vision, arvojen, johtamisjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen, johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen, muutosten onnistunut läpivienti sekä henkilöstön kehittäminen ja kyvykkyysarvioinnit.

  Valmentaja veti sparrauksen jämäkällä otteella ja omasta seurannasta näkyy selvästi, että saimme uutta virtaa heti samantien.

  Valmentajan ote on suoraviivainen ja konkreettinen sekä tavoitehakuinen.

  Workshopin lopputulemana syntyneet arvot olivat sellaisia, joiden takana sekä henkilökunta että yrityksen johto voivat seistä.

  BALENTOR

  Olemme suomalainen v. 1993 perustettu valmennus- ja konsultointiyritys, jonka ydinosaamista on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Toimimme erityisesti johtamisen, myynnin, liiketoiminnan ja strategian sekä työyhteisön kehittämisen alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös tutkimus- ja vaikuttavuuspalvelut. Työllistämme 30 yritysvalmennuksen ammattilaista. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella.

  Haluatko kuulla lisää?

  Kysy, me vastaamme! Varaa aika puhelinesittelyä varten, tai ole meihin
  suoraan yhteyksissä sinulle sopivana hetkenä.

  Menestystarinat

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten pk-yritysten kehityskumppanina.