Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Itsensä johtaminen

Johtaminen ja esimiestyö

Itsensä johtaminen

Nykypäivän organisaatiokulttuuri ja tapa tehdä työtä muuttuvat radikaalisti. Samalla kun etätyöskentely ja hajautetut tiimit yleistyvät entisestään, ei työelämän hektisyys ja jatkuva kiireen tuntu ole hävinneet minnekään. Jokaisen työntekijän, asemastaan riippumatta, on kyettävä entistä paremmin johtamaan itseään ja ottamaan vahvemmin vastuuta työnsä tavoitteista ja tuloksista. Hyvä itsensä johtaja tekee työnsä tehokkaammin ja tuottavammin, mutta kykenee samalla nauttimaan työstään. Organisaatiossa vahva itsensä johtajuus näkyy parempana vastuunottona yhteisistä tavoitteista ja positiivisena tekemisen meininkinä.

Itsensä johtamisella kohti yhteisiä tavoitteita

Kehittämällä itsensä johtamista organisaatio saa paremmin työaikaansa priorisoivia, oman roolinsa ymmärtäviä ja tavoitteellista työskentelytapaa toteuttavia työntekijöitä. Samalla innovatiivisuus ja kyky ratkaista ongelmia kasvaa koko organisaatiossa. Vahvasti itseään johtava organisaatio on ketterä ja kehittyy jatkuvasti, kun vastuu kehittämisestä, palautteen keräämisestä ja toiminnan reflektoinnista on jaettu laajemmalle rintamalle. Lisääntynyt vastuunotto omasta työstä keventää myös riippuvuutta esimiehestä ja esimiehelle jää enemmän aikaa työntekijöidensä tukemiselle ja onnistumisten mahdollistamiselle.

Itsensä johtamisen olennainen taito on hallita omaa työaikaa ja kyetä priorisoimaan työtehtäviä. Yrityksen strategia ja kunkin työntekijän tai esimiehen henkilökohtaiset tavoitteet ovat priorisoinnin tärkeimmät työkalut. Olennaista on tunnistaa ne työtehtävät, jotka ovat organisaation menestyksen kannalta tärkeimpiä ja luopua rohkeasti niistä tehtävistä, jotka eivät tuota yritykselle lisäarvoa. Ajankäytön hallinnan positiiviset vaikutukset liittyvät sekä työn tuloksellisuuteen että ihmisten jaksamiseen työssä. Hallinnan tunne, tavoitteiden selkeys ja systemaattinen tapa tehdä työtä synnyttävät hyvää työvirettä ja oikeiden asioiden hallittua johtamista.

Itsensä johtamisen taidoista on hyötyä sekä esimiehille että työntekijöille

Itsensä johtamisen taitojen kehittämisestä hyötyvät kaikki organisaatiot, jotka tavoittelevat parempaa suorituksen johtamista kaikilla organisaatiotasoilla. Hyvistä itsensä johtamisen taidoista hyötyvät niin esimiehet kuin alaisetkin. Paremmat itsensä johtamisen rutiinit auttavat myös työn ulkopuolisen elämän organisointitaitoja ja oman elämän johtamista.

Meillä Balentorilla on laajasti kokemusta itsensä johtamisen kehittämisestä eri organisaatiotasoilla. Käytössämme ovat loistavat tutkimustyökalut sekä johtajien että työntekijöiden lähtötilan arviointiin, jotka auttavat ymmärtämään ja tunnistamaan paremmin omia vahvuuksia sekä kapeikkoja, joita voidaan käyttää apuna myös tulevaisuuden kehityspolkujen rakentamisessa. Lue lisää esimerkiksi IBM Smarter Workforce johtamisarvioinneista.

Kun työaika suunnataan yrityksen strategian kannalta olennaisiin asioihin, syntyy sekä tulosta että positiivista hallinnan tunnetta omasta työstä. Ajankäytön hallinnasta hyötyy jokainen.

Jutellaanko lisää, kuinka suuri teidän johtamistaitojanne voitaisiin kehittää?

Jukka Rantala
Yritysvalmentaja
050 599 0086
jukka.rantala
@balentor.fi

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi
@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.